0

Aplikacija

Medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA u Beograd (Poslato na 07-05-2020)

UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA
Beograd, Tiršova 10
tel. 011/2060-676, faks: 011/2684-672
e-mail: klinika@udk.bg.ac.rs

Medicinska sestra - tehničar u operacionoj sali
Odeljenje anesteziologije sa reanimatologijom, na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

Opis posla: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način; obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši vakcinaciju prema epidemiološkim indikacijama, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidencije, uzima laboratorijski materijal); sprovodi aktivnosti na popularisanju davalaštva krvi i komponenata krvi; vrši prikupljanje krvi, komponenata klasičnim i aferentnim procedurama, testiranje krvi, preradu, čuvanje i distribuciju krvi; priprema lekove iz krvi frakcionisanjem plazme; obavlja poslove medicinske sestre/tehničara; popunjava i dopunjava dokumentaciju i podatke o bolesniku koji se priprema za anesteziju; pomaže lekaru specijalisti anesteziologu i lekarima na specijalizaciji u ostvarivanju svih manipulacijskih tehnika vezanih za anesteziološku praksu, intenzivnu terapiju i reanimaciju; učestvuje u davanju premedikacije, anestezije i reanimaciji; učestvuje u davanju premedikacije, anestezije i reanimacije; učestvuje u davanju premedikacije, anestezije van Univerzitetske dečje klinike, u drugim bolnicama, za uzrast pacijenata koji se leče na Univerzitetskoj dečjoj klinici; učestvuje u davanju premedikacije i anestezije u dijagnostičkom centru Univerzitetske dečje klinike pri dijagnostičkim i interventnim procedurama u zoni zračenja; učestvuje u davanju premedikacije i anestezije u dijagnostičkim i interventnim procedurama u drugim medicinskim ustanovama, za uzrast pacijenta do 18 godina starosti; učestvuje u davanju premedikacije i anestezije pri hirurškim intervencijama u drugim zdravstvenim ustanovama, za odgovarajući uzrast pacijenta; učestvuje u pratnji pacijenata na druge klinike radi pregleda; poseduje sertifikat o obučenosti za održavanje, opremanje i testiranje medicinskih aparata neophodnih pri anesteziji pacijenata; u neposrednom prisustvu lekara specijaliste anesteziologa može da asistira pareteralnu aplikaciju anestetičkih sredstava i drugih faramkodinamskih supstancija; sprovodi plasiranje periferne venske kanile po potrebi za sve pacijente klinike, kao i iz drugih bolnica, odgovarajućeg uzrasta (do 18 godina); priprema i proverava ispravnost opreme, kao i pripremu rastvora i lekova za anesteziju i reanimaciju prilikom izvođenja anestezije u drugim ustanovama, gde ide sa anesteziologom iz matične kuće; priprema i odgovara za ispravnost opreme i lekova predviđenih za transport pacijenata u zemlji kao i iz drugih zemalja; učestvuje sa anesteziologom u transportu pacijenata odgovarajućeg uzrasta, do osamnaest godina starosti, na Univerzitetsku dečju kliniku, kao i iz drugih zemalja; priprema i odgovara za opremu i lekove za izvođenje anestezije pri dijagnostičkim procedurama u zoni jonizujućeg zračenja; učestvuje u sprovođenju anestezije pri dijagnostičkim procedurama u zoni jonizujućeg zračenja; obavlja redovne medicinske preglede u Institutu za medicinu rada, zbog obavljanja poslova u zoni jonizujućeg zračenja; odgovoran je za propisno vođenje medicinske dokumentacije i evidencije; učestvuje u primeni metode klasifikacije bolnički lečenih pacijenata u grupe koje imaju kliničke specifičnosti i zahtevaju sličnu potrošnju bolničkih resursa (DRG); stara se o sprovođenju kućnog reda; vodi računa o inventaru i održavanju istog; pridržava se svih propisanih mera zaštite na radu; učestvuje na stručnim, organizacionim i edukativnim sastancima i seminarima u oblasti svoje struke; učestvuje u razvoju, primeni i unapređenju kvaliteta informacionih sistema koji se koriste na Klinici za vođenje medicinske dokumentacije i evidencija; obavezan je da stručnim radom doprinosi afirmaciji organizacione jedinice; po potrebi pomaže drugim zaposlenima u izvršavanju radnih zadataka u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom; obavlja i druge poslove po nalogu neposrednog rukovodioca u okviru svoje stručne spreme i osposobljenosti stečene radom. Za svoj rad neposredno je odgovoran rukovodiocu odeljenja i glavnoj sestri/tehničaru odeljenja.

Medicinska sestra - tehničar na neonatologiji
Odeljenje neonatologije, na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja

Opis poslova: medicinska sestra/tehničar u OP bloku obavlja poslove anestetičara: planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju; obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije; primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova; vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama; učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijenta i obaveštava lekara o stanju pacijenta; prati opšte stanje pacijenta, meri i evidentira vitalne funkcije i dr. pokazatelje; priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija; učestvuje u nabavci potrebnog materijala; odlaže i uklanja medicinski otpad na propisani način; planira usluge procesa zdravstvene nege i podrške pacijentu u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju i u elektronskoj formi, nadgleda sprovođenje procesa zdravstvene nege, učestvuje u evaluiranju procesa i na osnovu toga razmatra naredne korake u sprovođenju istog; prikuplja, kontroliše i vrši upis zdravstveno-statističkih izveštaja; prati i vrši unos pokazatelja zdravstvene zaštite; sprovodi aktivnosti stručnog usavršavanja u oblasti zdravstvene nege; sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalnih infekcija - osnovne i specifične mere, kontrolu izolacije - obavezno prijavljivanje bolesti; prati rad aparata i monitora kako bi na vreme uočila ukoliko dođe do njihovog kvara; učestvuje aktivno sa lekarom u sledećim procedurama: prijem neonatalnog pacijenta, hitan prijem vitalno ugroženog pacijenta, prijem pacijenta iz operativne sale, premeštaj pacijenta na drugo odeljenje ili ustanovu, otpust pacijenta, otpust umrlog pacijenta, posmrtna nega i premeštaj u kliničku kapelu; po nalogu lekara uzima materijal (krv i izlučevine) za biohemijske, mikrobiološke, hematološke, parazitološke analize, obeležava epruvete i brine se o vremenu slanja; punktira periferne venske i arterijske krvne sudove u cilju uzimanja krvi za analize, obeležava epruvete i brine se o vremenu slanja; samostalno primenjuje oksigenioterapiju; sprovodi fizikalnu terapiju i perkusionu drenažu, svojim radom sprečava nastanak dekubita, kontraktura i respiratornih pneumonija; samostalno primenjuje ordiniranu klizmu; učestvuje u pripremi pacijenata i materijala za eksangvinotransfuziju i učestvuje u izvođenju iste; samostalno sprovodi mere zdrastvene nege u cilju sprečavanja oštećenja integriteta kože oko kolostome-gasto ili stome na tankom crevu, ureterostome, nefrostome, vezikostome; procena bola, davanje ordiniranih analgetika i primena nefarmakoloških metoda analgezije; davanje narkotika intravenskim putem i davanje intravenskih narkotika; postavljanje elektroda za EKG i uspostavljanje kontinuiranog praćenja; učestvovanje u sprovođenju svih dijagnostičkih procedura (rendgen, ultrazvuk, pasaža, irigografija, MR, KT); priprema pacijenta i opremu i uspostavlja fototerapiju; sprovodi negu kože tela, lica, usne duplje, genitalne regije, šaka, stopala i obavlja svakodnevno kupanje; plasira i uklanja: nazogastričnu, orogastričnu, Šervudovu sondu, prati dobijeni sadržaj i količinu, evidentira i brine o prohodnosti sonde, plasira i uklanja urinarni kateter, prati dobijeni sadržaj i njegovu količinu, evidentira i brine o prohodnosti katetera, plasira i uklanja rektalni kteter, prati dobijeni sadržaj i količinu, evidentira i brine o prohodnosti katetera, sprovodi i prati ishranu (peroralnu preko GS, PEG-a), evidentira količinu unetih materija, priprema i priključuje totalnu ili parcijalnu parenteralnu ishranu intravenskim putem, prati toleranciju, priprema i aplikuje isplaniranu intravensku infuzionu terapiju, samostalno rukuje infuzionim, špric i enteralnim pumpama, priprema i aplikuje: intravensku, intramuskularnu, subkutanu, intradermalnu, per os, per rektum, inhalacionu terapiju i prati reakciju na isto, učestvuje u kardiopulmonalnim reanimacijama pacijenata, priprema i daje urgentnu terapiju, prati količinu, izgled i frekvenciju eliminaciju (urin, stolica), evidentira, učestvuje u preoperativnoj pripremi pacijenta, priprema pacijenta za hitnu operaciju, učestvuje u postoperativnoj nezi pacijenata, učestvuje u nezi terminalnih pacijenata i pruža neophodne informacije za članove njihove porodice, nadzire uzimanje obroka i podelu hrane, vodi propisanu evidenciju; organizuje i kontroliše sprovođenje lične i opšte higijene pacijenata, obavlja zdravstvenu negu pacijenata;

USLOVI: IV stepen stručne spreme, medicinska sestra - zdravstveni tehničar, pedijatrijski/opšti smer; položen stručni ispit; najmanje 6 meseci radnog iskustva. Rok za prijavu kandidata je 8 dana od dana objavljivanja oglasa u publikaciji „Poslovi“ Nacionalne službe za zapošljavanje. Prijave se šalju u zatvorenoj koverti na adresu: Univerzitetska dečja klinika, Tiršova 10, 11000, Beograd, sa naznakom „Prijava na konkurs za prijem medicinske sestre - tehničara na određeno vreme po osnovu zamene do povratka radnika sa bolovanja - 2 izvršioca“. Prilikom prijave na konkurs kandidati su dužni da dostave sledeća dokumenta: kratku biografiju, fotokopiju lične karte, fotokopiju diplome o završenoj školi, fotokopiju diplome o položenom stručnom ispitu, fotokopiju radne knjižice ili drugog dokaza o radnom iskustvu kandidata (ugovori o radu, volonterski ugovori, potvrda poslodavca i sl.). Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo u radu, dodatno obrazovanje ili sposobljenost, dužina trajanja školovanja i sl.). Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidati su dužni da dostave lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se primaju. Oglas je objavljen i na oglasnoj tabli Nacionalne službe, internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije, oglasnoj tabli i internet stranici poslodavca. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi UNIVERZITETSKA DEČJA KLINIKA


Pregledano: 216 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters