Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/održavanja uređaja i opreme Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 08-05-2020)

Institut za onkologiju Vojvodine

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine, člana 9. i 10. Kolektivnog ugovora Instituta za onkologiju Vojvodine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-1185/2019-02 od 28.10.2019. godinei broj 112-01-317-1/2020-02 od 16.03.2020. godine, u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za onkologiju Vojvodine za 2019. godinu br.112-01-607/2019-02 od 14.10.2019. godine i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 i 88/2019) i Odluke Direktora Instituta za onkologiju Vojvodine broj4/20/1-1225od 07.05.2020. godine, raspisuje se

OGLAS

za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

1) Inženjer investicionog/tehničkog održavanja/

održavanja uređaja i opreme – 1 izvršilac

Uslovi za obavljanje posla:

- visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine – oblast elektrotehničko i računarsko inženjerstvo,

ili

- visoko obrazovanje iz oblasti tehničko-tehnoloških nauka na studijama u trajanju do tri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili visoko obrazovanje na osnovnim studijama u obimu od 180 ESPB bodova, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine

- znanje rada na računaru,

- položen odgovarajući stručni ispit iz oblasti rada, u skladu sa zakonom.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za onkologiju Vojvodine u Službi za tehničke poslove.

Za navedeno radno mesto propisuje se probni rad u trajanju od 3 meseca. U slučaju da zaposleni ne pokaže odgovarajuće radne i stručne sposobnosti u navedenom periodu probnog rada, prestaje mu radni odnos po isteku trajanja probnog rada.

Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, e-mejl adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
fotokopiju diplome o završenom fakultetu,
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),
fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za onkologiju Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na neodređeno vreme“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za onkologiju Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4. Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju oglasa, imenovaće se Komisija za prijem.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju Vojvodine (www.onk.ns.ac.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursnadokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi:dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zoni jonizujućih zračenja; uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overene fotokopije diplome i uverenja o položenom stručnom ispitu; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje – M obrazac; i radnu knjižicu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prof. dr Zoran Radovanović,

direktor Instituta za onkologiju Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava je
15.05.2020.Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 382 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters