Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova Puno radno vreme

na Dom zdravlja Čoka u Čoka (Poslato na 08-05-2020)

Dom zdravlja ČokaNa osnovu članova 7. i 8. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave ( Sl. glasnik RS br. 106/2018), člana 22. Statuta Doma zdravlja Čoka, a u skladu sa Kadrovskim planom za Dom zdravlja Čoka za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine sa izmenama Kadrovskog plana DZ Čoka za 2018. godinu broj: 112-01-200/2018-02 od 25.10.2018. godine, direktor Doma zdravlja Čoka donosi odluku da se raspiše

OGLAS
za prijem u radni odnos

I

Oglašava se prijem u radni odnos na određeno vreme, sa punim radnim vremenom:

1. Rukovodilac pravnih kadrovskih i administrativnih poslova : zbog zamene privremeno odsutnog zaposlenog,
Do povratka pzaposlenog – 1 izvršilac

II

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja Čoka.

III

Uslovi: Pored opštih uslova predviđenih zakonom, zahteva se
Visoko obrazovanje:
- na osnovnim akademskim studijama u obimu od najmanje 240 ESPB bodova, odnosno specijalističkim strukovnim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine;
- na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,
-znanje rada na računaru.

IV

Kao dokaz o ispunjenosti uslova, uz prijavu priložiti:
1. kratku biografiju;
2. fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte ( ukoliko
je čipovana);
3. overenu fotokopiju diplome o završenom visokom obrazovanju;
4. overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu;
5. dokaz o radnom iskustvu;

V

Rok za podnošenje prijave je 8 ( osam) dana od dana objavljivanja oglasa na zvaničnoj internet stranici Nacionalne službe za zapošljavanje i Ministarstva zdravlja RS.

VI

Kandidat koji bude izabran, pre zaključivanja ugovora o radu, dužan je da dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad na navedenim poslovima.

VII

Odluka o izboru kandidata će biti doneta u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava.

Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.

VIII

Prijave sa dokazima dostaviti u zatvorenoj koverti lično kadrovskoj službi Doma zdravlja Čoka ili poštom na adresu:
Dom zdravlja Čoka, ul. Senćanska br.3, 23320 Čoka,
sa naznakom: „ Prijava na oglas“.

Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.

Rok za dostavljanje prijava je
15.05.2020.


Pregledano: 266 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters