Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Direktor Kulturnog centra Puno radno vreme

na Kulturni centar Novog Sada u Novi Sad (Poslato na 11-05-2020)

Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad

Na osnovu člana 35. Zakona o kulturi („Sl. glasnik RS“, br.72/09, 13/16, 30/16 – ispr. i 6/20), člana 7. Odluke o ustanovama kulture čiji je osnivač Grad Novi Sad („Službeni list Grada Novog Sada“ br.11/10, 39/10, 50/10, 38/11, 52/13, 30/15, 44/16, 55/17 i 12/19 ) i člana 15. Statuta Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, br. 501 od 8.9.2010. godine, br. 429/1 od 27.5. 2015. godine, br. 972 od 6.12. 2016. godine i br. 162 od 24.2.2018. godine, a u vezi sa članom 18. stav 2. tačka 1. Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad, Upravni odbor Kulturnog centra Novog Sada, Novi Sad, na svojoj XI sednici (18.saziv) održanoj dana 7.5.2020. godine, doneo je

Odluku o raspisivanju javnog


KONKURSA


Za izbor kandidata za direktora Kulturnog centra Novog Sada, Novi SadIzbor i imenovanje se vrši na mandatni period od 4 godine.Imenovanje će, nakon prethodnog postupka sprovedenog u Kulturnom centru Novog Sada, Novi Sad, izvršiti Skupština Grada Novog Sada.Pored opštih uslova predviđenih Zakonom, kandidat treba da ispunjava i sledeće uslove:

1. Stečeno visoko obrazovanje iz oblasti filološke nauke, filozofija, sociološke nauke, istorijske, arheološke i klasične nauke, dramske i audiovizuelne umetnosti, muzička umetnost, likovne umetnosti ili primenjene umetnosti i dizajn, na studijama drugog stepena (master akademske studije, specijalističke akademske studije),

po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine do 7. oktobra 2017. godine i po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 7. oktobra 2017. godine, odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine,


2. Najmanje pet godina radnog iskustva u kulturi.Poseban uslov :

1. Kandidat za direktora dužan je da predloži Program rada i razvoja Kulturnog centra za mandatni period od četiri godine, kao sastavni deo konkursne dokumentacije.Dokumentacija koja se prilaže uz prijavu na konkurs kao dokaz o ispunjenosti uslova propisanih konkursom:

1. Izvod iz matične knjige rođenih (novi obrazac - original ili overena fotokopija)

2. Uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci)

3. Diploma o stečenom visokom obrazovanju (original ili overena fotokopija)

4. Isprave kojima se dokazuje dužina i vrsta radnog iskustva u kulturi (potvrda poslodavca / poslodavaca, rešenja, ugovori o radu i druga akta iz kojih se vidi na kojim poslovima je stečeno radno iskustvo u kulturi i dužina radnog iskustva)

5. Uverenje Suda da protiv kandidata nije stavljen zahtev za sprovođenje istrage, predlog za sprovođenje određenih istražnih radnji, nije podignuta optužnica ili optužni predlog za krivična dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti (ne starije od mesec dana),

6. Kraći biografski podaci sa pregledom kretanja u radnom odnosu

7. Predlog Programa rada i razvoja Kulturnog centra za četvorogodišnji mandatni period.Konkurs je otvoren 10 dana od dana objavljivanja.Rok počinje da teče narednog dana od dana objavljivanja.

Javni konkurs se objavljuje na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje, u dnevnom listu „Politika“ i na oglasnoj tabli ustanove.

Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa dostaviti na adresu: Kulturni centar Novog Sada, Novi Sad, Katolička porta 5, Novi Sad, sa naznakom „za Upravni odbor“.Nepotpune i neblagovremene prijave, neće biti razmatrane.

Rok za dostavljanje prijava je
21.05.2020.


Pregledano: 557 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters