Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Viši radiološki tehničar u radio terapiji Puno radno vreme

na Institut za onkologiju Vojvodine u Novi Sad (Poslato na 12-05-2020)

Institut za onkologiju Vojvodine, Novi Sad

Na osnovu člana 17. Statuta Instituta za onkologiju Vojvodine, člana 9. i 10. Kolektivnog ugovora Instituta za onkologiju Vojvodine, Saglasnosti Ministarstva zdravlja Republike Srbije broj 112-01-221-1/2020-02 od 09.03.2020. godine, u skladu sa Kadrovskim planom za Institut za onkologiju Vojvodine za 2020. godinu br. 112-01-31/2020-02 od 17.03.2020. godine i Odluke o maksimalnom broju zaposlenih na neodređeno vreme u sistemu državnih organa, sistemu javnih službi, sistemu Autonomne pokrajine Vojvodine i sistemu lokalne samouprave za 2017. godinu (“Sl. glasnik RS”, br. 61/2017, 82/2017, 92/2017, 111/2017, 14/2018, 45/2018, 78/2018, 89/2018, 102/2018, 30/2019, 42/2019, 59/2019, 79/2019, 84/2019 i 88/2019) i Odluke Direktora Instituta za onkologiju Vojvodine broj4/20/1-1242od 11.05.2020. godine, raspisuje se

OGLAS
za prijem u radni odnos na NEODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

Viši radiološki tehničar u radio terapiji – 3 izvršioca

Uslovi za obavljanje posla:

- visoko obrazovanje iz oblasti medicine na osnovnim studijama u trajanju od najmanje dve godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, odnosno na studijama prvog stepena (osnovne strukovne / akademske studije) po propisu koji uređuje visoko obrazovanje, počev od 10. septembra 2005. godine,

- položen stručni ispit,

- licenca,

- najmanje šest meseci radnog iskustva na poslovima u struci.

Opis poslova: prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za onkologiju Vojvodine u Odseku za visokovoltažnu terapiju na Klinici za radiološku terapiju.

Za navedeno radno mesto propisuje se probni rad u trajanju od 3 meseca. U slučaju da zaposleni ne pokaže odgovarajuće radne i stručne sposobnosti u navedenom periodu probnog rada, prestaje mu radni odnos po isteku trajanja probnog rada.

Zainteresovani kandidati podnose:

svojeručno potpisanu molbu za prijem i biografiju, sa adresom, kontakt telefonom, mejl adresom i izjavom da su zdravstveno sposobni za tražene poslove i da se protiv njih ne vodi krivični postupak,
fotokopiju diplome o završenoj školi,
fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu,
fotokopiju lične karte ili očitane podatke sa lične karte (ukoliko je čipovana),
fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih,
fotokopiju izvoda iz matične knjige venčanih (ukoliko su diplome ili uverenja izdati na devojačko prezime),
fotokopiju licence ili rešenja o upisu u imenik odgovarajuće Komore,
fotokopiju radne knjižice ili dokaz o radnom iskustvu.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Institut za onkologiju Vojvodine.

Kandidati koji se blagovremeno jave na oglas sa potpunom konkursnom dokumentacijom i koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za donošenje odluke o prijemu.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje, Filijala Novi Sad, i na internet stranici Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

Prijavu dostaviti u zatvorenoj koverti sa naznakom „za konkurs za prijem na neodređeno vreme“ i nazivom radnog mesta za koje se konkuriše, na adresu: Institut za onkologiju Vojvodine, 21204 Sremska Kamenica, Put doktora Goldmana 4.

Nakon raspisivanja oglasa, a pre isteka roka za predaju oglasa, imenovaće se Komisija za prijem.

Odluka o izboru kandidata doneće se u roku od 30 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava i ista će biti objavljena na veb-stranici Instituta za onkologiju Vojvodine (www.onk.ns.ac.rs). Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa. Priložena konkursnadokumentacija neće se vraćati kandidatima.

Kandidat koji bude izabran za prijem u radni odnos na neodređeno vreme pre sklapanja Ugovora o radu biće dužan da dostavi:dokaz o opštoj zdravstvenoj sposobnosti; dokaz o započetoj ili izvršenoj imunizaciji na hepatitis B i morbile; lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove u zoni jonizujućih zračenja; uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak (uverenje izdaje nadležni sud); overene fotokopije diplome, uverenja o položenom stručnom ispitu i licence ili rešenja o upisu u imenik nadležne komore Srbije; fotokopiju odjave na prethodno osiguranje – M obrazac; i radnu knjižicu.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Prof. dr Zoran Radovanović,

direktor Instituta za onkologiju Vojvodine

Rok za dostavljanje prijava je
19.05.2020.Skoro postavljeni poslovi Institut za onkologiju Vojvodine


Pregledano: 303 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters