0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar Puno radno vreme

na Opšta bolnica Subotica u Subotica (Poslato na 13-05-2020)

Opšta bolnica Subotica

Na osnovu članova 6. - 8. Kolektivnog ugovora kod Opšte bolnice Subotica, Subotica br. 01-1946 od 01.04.2019. godine, u skladu sa Kadrovskim planom za Opštu bolnicu Subotica za 2018. godinu br. 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine, po odobrenju Ministarstva zdravlja RS br.112-01-1582/2019-02 od 24.02.2020. godine, direktorOpštebolniceSubotica, Suboticaraspisuje

O G L A S

ZA PRIJEM U RADNI ODNOS

I

Oglašava se potreba za prijem u radni odnos na NEODREĐENO VREME sa punim radnim vremenom uz obavezan PROBNI RAD u trajanju do 3 (tri) meseca i to:

a) medicinska sestra – tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima u Odeljenju za pulmologiju - 1 (jedan) izvršilac;

b) medicinska sestra – tehničar na infektivnom odeljenju u Odeljenju za infektivne bolesti - 1 (jedan) izvršilac;

v) medicinska sestra – tehničar u operacionoj sali u Odeljenju hirurgije IV (OP blok sa sterilizacijom) - 1 (jedan) izvršilac;

g) medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivo 2 u Odeljenju za reanimatologiju i intenzivnu terapiju - 1 (jedan) izvršilac;

d) medicinska sestra – tehničar u ostalim stacionarnim ustanovama koje obavljaju psihijatrijsku delatnost u Odseku za bolesti zavisnosti - 1 (jedan) izvršilac;

đ) medicinska sestra–tehničar na ostalim bolničkim odeljenjima u Službi pedijatrije - 1 (jedan) izvršilac;

e) medicinska sestra – tehničar u intenzivnoj nezi nivo 2 u Odeljenju za neonatologiju - 1 (jedan) izvršilac,

sa opisom poslova kao u Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Subotica, Subotica.

II

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa za poslove iz tačke I su uslovi propisani Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br.24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 – odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje)i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Opšte bolnice Subotica, Subotica br. 01-2123 od 08.04.2019.godine.

Posebni uslovi za zasnivanje radnog odnosa za navedeno radno mesto iz tačke I.a) – e) su :

· srednje obrazovanje;

· stručniispit;

· licenca;

· najmanješestmeseciradnogiskustvau navedenom zvanju.

III

Uz svojeručno potpisanu prijavu zainteresovani kandidati prilažu neoverene fotokopije :

· Diploma o stečenom obrazovanju odgovarajućeg profila;

Uverenje o položenom stručnom ispitu;
Odobrenje za samostalan rad (licenca ili rešenje o upisu u imenik komore);
Izvod iz matične knjige venčanih (ako je kandidat promenio prezime);
Potpuna lična i radna biografija sa adresom, kontakt telefonom i e-mail adresom (preko kojih će se vršiti korespodencija – zakazivanje intervjua sa kandidatima).
IV


Komisija formirana odlukom direktora će nakon uvida u prijave i obavljenog razgovora– intervjua sa kandidatima koji su dostavili blagovremene i potpune prijave, rangirati iste.

Kandidati koji ne dođu na intervju neće biti rangirani.

Konačnu odluku o izboru kandidata koji će biti primljeni u radni odnos donosi direktor.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje Odsek za kadrovske poslove Opšte bolnice Subotica, Subotica.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa kandidat koji se prima u radni odnos dužan je da dostavi dokumentaciju navedenu pod III (alineje 1-4) u originalu ili overene fotokopije.

V

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objavljivanja oglasa na oglasnoj tabli Nacionalne službe u Subotici.

Oglas će biti objavljen i na web stranici Opšte bolnice Subotica, Subotica (www.bolnicasubotica.com) i na web stranici Ministarstva zdravlja RS.

VI

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

VII

Priložena dokumentacija uz prijavu ne vraća se kandidatima.

VIII

Rezultati oglasa će biti objavljeni na web stranici www.bolnicasubotica.com.

Kandidati koji ne budu izabrani neće biti posebno obaveštavani o rezultatima oglasa.

IX


Opšta bolnica Subotica, Subotica zadržava pravo da u toku trajanja ili nakon isteka roka za podnošenje prijava na raspisani Oglas, stavi van snage Oglas.

X


Prijave se podnose lično u zatvorenoj koverti u pisarnici Opšte bolnice Subotica, Subotica ili putem preporučene pošte na adresu:

Opšta bolnica Subotica, Subotica,

Izvorska 3, 24000 Subotica,

sa napomenom ”Prijava na oglas za prijem u radni odnos za radno mesto ... (navesti tačan naziv radnog mesta za koji kandidat podnosi prijavu i broj i datum oglasa)“.

DIREKTOR

OPŠTE BOLNICE SUBOTICA, SUBOTICA

Dr sci. med. SLOBODAN PUŠKAR

spec. interne medicine - kardiologRok važenja
21.05.2020.


Skoro postavljeni poslovi Opšta bolnica Subotica


Pregledano: 86 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters