Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja odeće Puno radno vreme

na Opšta bolnica "Đorđe Joanović", Zrenjanin u Zrenjanin (Poslato na 19-05-2020)

Opšta bolnica “Đorđe Joanović”, Zrenjanin

Na osnovu člana 24. Zakona o radu (“Službeni glasnik RS” br.24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14, 13/17-US, 113/17 i 95/18), člana 7. Posebnog kolektivnog ugovora za zdravstvene ustanove čiji je osnivač Republika Srbija, autonomna pokrajina i jedinica lokalne samouprave (“Službeni glasnik RS” br. 96/2019 i 58/2020), člana 9. Pravilnika o ugovaranju zdravstvene zaštite iz obaveznog zdravstvenog osiguranja sa davaocima zdravstvenih usluga, u skladu sa važećim Kadrovskim planom Ministarstva zdravlja broj: 112-01-200/2018-02 od 20.08.2018. godine i na osnovu Odluke direktora Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin broj 01-1735 od 19.05.2020. godine raspisuje se:

O G L A S

Za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme sa punim radnim vremenom

– povećan obim posla

Raspisuje se javni oglas za prijem zaposlenog u radni odnos na određeno vreme sa punim radnim vremenom – povećan obim posla u Opštu bolnicu “Đorđe Joanović” Zrenjanin, za radno mesto

Tehničar održavanja odeće ………………………………………………… 1 izvršilac

Kandidati za radno mesto Tehničar održavanja odeće, moraju imati završenu osnovnu školu.

Zainteresovani kandidati treba da prilože:

Ø molbu

Ø CV

Ø overenu fotokopiju svedočanstva o završenoj osnovnoj školi

Ø lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

Ø dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

Ø dokaz o imunizaciji Hepatitis B

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa kod Nacionalne službe za zapošljavanje Zrenjanin i na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Prijave se podnose poštom ili lično, na adresu Opšte bolnice “Đorđe Joanović” Zrenjanin, ul. dr Vase Savića 5 sa naznakom “OGLAS”.

Naznačiti u molbi datum početka oglasa.
Oglas važi od 19.05.2020. do 26.05.2020. godine.

Neblagovremene i nepotpune molbe neće se uzimati u
Rok za dostavljanje prijava je
26.05.2020.Pregledano: 181 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters