0

Aplikacija

Direktor Puno radno vreme

na PRAVOSUDNA AKADEMIJA u Beograd (Poslato na 20-05-2020)

PRAVOSUDNA AKADEMIJA
11000 Beograd, Terazije 41

Direktor
na period od pet godina

USLOVI: stečeno visoko obrazovanje iz naučne oblasti pravne nauke na studijama drugog stepena (diplomske akademske studije – master, specijalističke akademske studije, specijalističke strukovne studije), odnosno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine - najmanje 7 godina radnog iskustva na rukovodećim i visoko stručnim poslovima - znanje najmanje jednog svetskog jezika - rad na računaru. Učesnik konkursa mora biti punoletan i imati državljanstvo Republike Srbije, da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa i da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci (čl. 45.st.1. Zakona o državnim službenicima). Prijava na konkurs mora da sadrži: ime i prezime učesnika, datum i mesto rođenja, JMBG, adresa stanovanja, kontakt telefon ili e-mail adresa. Uz prijavu na konkurs učesnika je dužan da dostavi i sledeće dokaze u originalu ili overenoj fotokopiji: diploma o stečenom visokom obrazovanju; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); uverenje da nije osuđivan na kaznu zatvora od najmanje šest meseci i uverenje da protiv učesnika konkursa nije pokrenuta istraga ili podignuta optužnica (ne starije od šest meseci); radnu biografiju. Provera osposobljenosti, znanja i veština kandidata: U izbornom postupku osposobljenost, znanje i veštine kandidata proveravaju se usmeno. Vreme i mesto provere znanja i veština kandidata, čije su prijave blagovremene, potpune, uz koje su priloženi svi potrebni dokazi i koji ispunjavaju uslove za oglašeno radno mesto, odrediće se naknadno o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni putem telefona ili na drugi pogodan načina. Napomena: Prijave uz koje nisu priloženi svi traženi dokazi u originalu ili overenim fotokopijama - nepotpune prijave, te neblagovremene ili nerazumljive prijave biće odbačene. Prijave slati na navedenu adresu, sa naznakom „za javni konkurs”. Rok za podnošenje prijava je petnaest dana i počinje da teče narednog dana od dana kada je javni konkurs oglašen.


Pregledano: 123 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters