0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija na neodređeno vreme sa nepunim ( 50%) radnim Puno radno vreme

na UŽIČKA GIMNAZIJA u Užice (Poslato na 21-05-2020)

UŽIČKA GIMNAZIJA
31000 Užice, Trg Svetog Save 6
tel. 031/513-140

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
na neodređeno vreme sa nepunim ( 50%) radnim vremenom

USLOVI: kandidat treba da ispunjvasledeće uslove: 1) da ima završenu srednju školu- IV stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Užičkoj gimnaziji u Užicu. 2) da ima psihički, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3)da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog deteta, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrnavljenje, za krivično delo primanja mita ili daavanje mita, za krivično delo iz grupe krvnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4)da ima državljanstvo Republike Srbije, 5) da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova pod tačkom 1), 3), 4) i5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova pod tačkom 2) podnosi kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati su dužnida uz prijavu na konkurs dostave: kratku biografiju sa prijavom na konkurs svojeručno potpisanom; popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja ( dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); overenu fotokopiju diplome o stečenom srednjem obrazovanju IV stepen stručne spreme; uverenje o državljanstvu i izvod iz matične knjige rođenih, a za udate i izvod iz matične knjige venčanih ( original ili overena fotokopija); uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog deteta, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom , utvrđeno diskriminatorno ponašanje), original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci; dokaz o poznavanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz o tome treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenata. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 podnosi kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. U prijavi obavezno upisati adresu stanovanja i kontakt telefon. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijavu na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti u roku od 8 ( osam) dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “ Poslovi” lično ili putem pošte na adresu škole : Užička gimnazija u UžicuTrg Svetog Save br. 6, 31000 Užice


Pregledano: 36 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters