Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik mašinske grupe predmeta, Nastavnik ekonomske grupe predmeta, Nastavnik računarstva i infor Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA u Požega (Poslato na 21-05-2020)

TEHNIČKA ŠKOLA
31210 Požega, Vuka Karadžića 6

Nastavnik mašinske grupe predmeta sa punim radnim vremenom
2 izvršioca

Nastavnik ekonomske grupe predmeta sa punim radnim vremenom
na neodređeno vreme
2 izvršioca

Nastavnik računarstva i informatike
sa 70% radnog vremena, na neodređeno vreme

Čistačica
sa punim radnim vremenom na neodređeno vreme

USLOVI: 2. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. 3. Konkurs se objavljuje u publikaciji “ Poslovi” pri Nacionalnoj službi za zapošljavanje ( NSZ). 4. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora Škole. 5. Kandidati za navedena radna mesta treba da ispunjavaju uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje iz člana 140. stav 1. tačka 1) i 2) Zakona o osnovama obrazovanja i vaspitanja, kao i da ispunjava uslove propisane Pravilnikom o vrsti stručne spreme nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnoj školi ( “ SL. glasnik RS Prosvetni glasnik RS”, br. 5/91, 1/92, 21/93, 3/94, 7/96, 7/98, 3/99,6/01,3/03,8/03,11/04,5/05, 6/05, 2/07, 4/07, 7,08, 11/08, 8/11, 9/13, 6/2014, 5/2015- dr.pravilnik, 8/2015- dr. pravilnik i 16/2015- dr. pravilnik) ( Za nastavnike); Za radno mesto čistačica da ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o sistematizaciji poslova u Tehničkoj školi Požega ( br. 112 od 19.03.2018) da ima prvi stepen stručnespreme- osnovnu školu; b) posedovanje psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće , za krivično delo primanje mita ili davanjemita, za krivičnadela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) da imadržavljanstvo Republike Srbije; d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno- vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 5a), v),g) i d) dostavljaju se uz prijavu, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora oradu. Dokumentacija se dostavlja u originalima ne starijim od šest meseci iliu overenim fotokopijama. Konkurs je otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Neblagovremene prijave, prijave bez dokaza o ispunjavanju svih uslova konkursa, kao i prijave saneovrenom dokumentacijom, neće se razmatrati. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Tehnička škola u Požegi, Vuka Karadžića br. 6.


Skoro postavljeni poslovi TEHNIČKA ŠKOLA


Pregledano: 291 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters