0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na EKONOMSKA ŠKOLA u Užice (Poslato na 21-05-2020)

EKONOMSKA ŠKOLA
31000Užice, Trg Svetog Save 6
tel. 031/513-383

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
sa nepunim ( 50%) radnim vremenom na neodređeno vreme

USLOVI: kandidat treba da ispunjava sledeće uslove: 1) da ima srednjeobrazovanje - četvrti stepen stručne spreme u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u Ekonomskoj školi, 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog deteta, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, zakrivično delo primanja mita ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krvnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnost i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 5)da imadržavljanstvo Republike Srbije, 6) da zna srpski jezik. Kandidati treba da dostave: 1) Prijavu na konkurs sa kratkim biografskim podacima za zasnivanje radnog odnosa - svojeručno potpisanu, 2) Odštampan i popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja,na adresi: http://www.mpn.gov.rs/wp-content/uploads/2015/08/FORMULAR-ZA-KONKURISANjE.doc 3) overenu fotokopijudiplome, 4) original ili overenu fotokopiju uverenje o državljanstvu 5) original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, 6) izvod iz kaznene evidencije kao dokaz o neosuđivanosti za gore navedenakrivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje koje izdaje nadležna policijska uprava ne starije od 6 meseci, 7) dokaz o poznavanju srpskog jezika podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti, ne staiji od 6 meseci, podnosi kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Rok za prijavu na konkurs: 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”. Prijave sa dokazima o ispunjavanju uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu škole, sa naznakom „Za konkurs” : Ekonomska škola, Trg Svetog Save 6. Užice. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKA ŠKOLA


Pregledano: 40 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters