Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE u Bujanovac (Poslato na 21-05-2020)

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE
Bujanovac, Karađorđa Petrovića 294
tel. 017/654-076

Čistačica
na neodređeno vreme sa 50% radnog vremena

USLOVI: u smislu člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” broj 88/17 i 27/2018-drugi zakoni i 10/2019), u radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako ima: 1) odgovarajuće obrazovanje (završeno osnovno obrazovanje/ osnovna škola); 2) psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: uz potpisanu prijavu, kandidat treba da dostavi, u orginalu ili overenoj fotokopiji, sledeća dokumenta: svedočanstvo o stečenom osnovnom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu (ne starije od 6 meseci); očitanu ličnu kartu; da lice zna srpski jezik (dokaz je priloženo svedočanstvo o osnovnom obrazovanju, a ukoliko je svedočanstvo stečeno na drugom jeziku dokaz je potvrda ili svedočanstvo srednje škole); uverenje policijske uprave da kandidat nije osuđivan za krivična dela navedena u čl. 139 st. 1 tačka 3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (ne starije od 6 meseci). Izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu dostavlja lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, na adresi: http://www.mpn.gov.rs/ koji se odštampan dostavlja školi zajedno sa potrebnom dokumentacijom. Kandidati koji budu pozvani od strane škole dužni su da pristupe proveri psihofizičkih sposobnosti koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja, primenom standardizovanih postupaka. Kandidati su dužni da u prijavi navedu kontakt telefon, kako bi bili obavešteni o postupku provere psihofizičkih sposobnosti. Prijave kandidata koji ne pristupe proveri psihifizičkih sposobnosti neće se razmatrati. Dokumenta se predaju putem pošte ili neposredno u sekretarijatu škole. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos i podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa sa naznakom: ,,Konkurs za nastavnika”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Prijave se dostavljaju na adresu: Škola za osnovno muzičko obrazovanje i vaspitanje, ul. Karađorđa Petrovića br. 294, 17520 Bujanovac, tel. za informacije 066/9331215.


Skoro postavljeni poslovi ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE I VASPITANjE


Pregledano: 211 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters