0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti Puno radno vreme

na VALjEVSKA GIMNAZIJA u Valjevo (Poslato na 21-05-2020)

VALjEVSKA GIMNAZIJA
14000 Valjevo, Vuka Karadžića 3
tel. 014/221-622

Nastavnik srpskog jezika i književnosti
sa 61% radnog vremena

USLOVI: Uz prijavu kandidati treba da prilože: kratku biografiju; overenu fotokopiju diplome; potvrdu da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; izvod iz matične knjige rođenih (overenu fotokopiju ili original); uverenje o državljanstvu (overenu fotokopiju ili original), ne starije od 6 meseci; prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; ukoliko kandidat nije stekao osnovno, srednje, više ili visoko obrazovanje na srpskom jeziku u obavezi je da dostavi dokaz da je položio ispit iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Pored opštih uslova (član 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja “Sl. glasnik RS” broj 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) kandidati za radno mesto: nastavnik srpskog jezika i književnosti, moraju ispunjavati i posebne uslove predviđene Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017 i 13/2018). Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati. Prijave se podnose na gore navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi VALjEVSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 79 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters