Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik predmetne nastave iz predmeta engleski jezik Puno radno vreme

na OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ” u Zrenjanin (Poslato na 21-05-2020)

OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”
23000 Zrenjanin, Stražilovska bb
tel. 023/563840

Nastavnik predmetne nastave iz predmeta engleski jezik
na neodređeno vreme sa 66,67% radnog vremena - jedan izvršilac

USLOVI: uslovi za zasnivanje radnog odnosa i potrebni dokazi: kandidat za radno mesto nastavnik predmetne nastave iz predmeta engleski jezik treba da ispunjava uslove iz člana 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje, b) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost v) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje 3 meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnjenje, za krivično delo primanje mita ili davanja mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje g)da ima državljanstvo Republike Srbije d) da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno vaspitni rad Uslovi u pogledu obrazovanja nastavnika(član 140. stav 1. i 2., član 141. i član 142. Zakona) Nastavnik je lice koje je steklo odgovarajuće visoko obrazovanje: 1)na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (a) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (b)studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1) podtačka (b) mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Učesnik konkursa treba da ispunjava i uslove iz Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj: 11/2012,15/2013, 2/16, 11/16, 2/17, 3/17, 3/18 i 11/2019- u daljem tekstu: Pravilnik), odnosno učesnik konkursa treba da je za radno mesto nastavnik predmetne nastave engleski jezik: -profesor, odnosno diplomirani filolog za engleski jezik i književnost; diplomirani profesor engleskog jezika i književnosti; master filolog (studijski program ili glavni predmet/profil engleski jezik); master profesor jezika i književnosti (studijski program ili glavni predmet/profil englski jezik), diplomirani filolog anglista - master, master profesor jezika i književnosti (studijski program jezik, književnost i kultura, master profesor predmetne nastave (prethodno završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući premet). Uz prijavu na konkurs treba da podnese: -popunjen prijavni formular sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete; -potpisanu prijavu sa radnom biografijom; original ili overenu fotokopiju odgovarajuće diplome(uverenja); original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu Republike Srbije(ne starije od šest meseci); dokaz da kandidat nije osuđivan za krivična dela propisana članom 139. stav 1. tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja( original ili overena fotokopija uverenja iz MUP-a). Uverenje ne sme biti starije od dana objavljivanja konkursa u listu “Poslovi”. - Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja samo izabrani kandidat,pre zaključenja ugovora o radu. Kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku dostavlja dokaz(potvrdu ili uverenje) da je položio ispit iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Napomena u vezi obrazovanja stečenog u nekoj od republika SFRJ, obrazovanja stečenog u sistemu vojnog školstva i obrazovanja stečenog u inostranstvu: I Kada je obrazovanje stečeno u nekoj od republika SFRJ do 27. aprila 1992. godine, u Crnoj Gori do 16. juna 2006. godine ili u Republici Srpskoj, a vrsta obrazovanja ne odgovara vrsti obrazovanja koja je propisana članom 140. Zakona, ministar, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, rešenjem utvrđuje da li je vrsta obrazovanja odgovarajuća za obavljanje poslova nastavnika. II Kada je obrazovanje stečeno u sistemu vojnog školstva, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika, po prethodno pribavljenom mišljenju odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. III Kada je obrazovanje stečeno u inostranstvu, ispunjenost uslova u pogledu stečenog obrazovanja za obavljanje poslova nastavnika,na osnovu akta o priznavanju strane visokoškolske isprave i mišljenja odgovarajuće visokoškolske ustanove, utvrđuje rešenjem ministar. Kandidati pod I, II, III dostavljaju original ili overenu fotokopiju odgovarajućeg rešenja ministra. Kandidati čije su prijave blagovremene i potpune i uz koje su priloženi neophodni dokazi i koji uđu u uži krug biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka-o čemu će učesnici konkursa biti obavešteni na kontakt koji su naveli u svojim prijavama. Nakon obavljene psihološke procene za rad sa decom i učenicima konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos i obavlja razgovor sa kandidatima, a o datumu obavljanja razgovorakandidati će biti obavešteni na broj telefona koji napišu na prijavi. Rok za podnošenjeprijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Prijave na konkurs sa potrebnom dokumentacijom podnose se u zatvorenoj koverti na adresu škole: Osnovna škola “Petar Petrović Njegoš” Stražilovska bb, 23101 Zrenjanin, lično ili poštom sa naznakom”Za konkurs za radno mesto nastavnika engleskog jezika”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Sve informacije o konkursu mogu se dobiti na broj telefona:023563840


Skoro postavljeni poslovi OŠ “PETAR PETROVIĆ NjEGOŠ”


Pregledano: 416 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters