Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra / tehničar Puno radno vreme

na INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE u Novi Sad (Poslato na 22-05-2020)

INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE, Novi Sad

Novi Sad, Hajduk Veljkova 10

Del.broj: 1829-1

Datum: 21.05.2020.Na osnovu Odluke broj 1829 od 21.05.2020. godine, direktor Instituta za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad, raspisujeO G L A S

za prijem u radni odnos, na neodređeno vreme, sa punim radnim vremenom, sa probnim radom od 3 meseca:

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA / TEHNIČAR U ONKOLOGIJI, HEMIOTERAPIJI I BRAHITERAPIJI u Odseku za onkologiju sa Roditeljskom kućom u Službi za dečju hematologiju i onkologiju Stacionara Klinike za pedijatriju

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR U INTENZIVNOJ NEZI NIVOA 3 na Odeljenju za neonatalnu intenzivnu negu i terapiju Službe za neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR U NEONATOLOGIJI na Odeljenju za prevremeno rođenu novorođenčad Službe za neonatologiju Stacionara Klinike za pedijatriju

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMAu Odseku za akutne plućne bolesti Službe za plućne bolesti Stacionara Klinike za pedijatriju

– Jedan (1) izvršilac: MEDICINSKA SESTRA/ TEHNIČAR NA OSTALIM BOLNIČKIM ODELjENjIMA u Odseku za medicinsku genetiku Službe za medicinsku genetiku Stacionara Klinike za pedijatrijuOpisi poslova su utvrđeni Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova Instituta za zdravastvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine del. broj 3365 od 27.09.2019. godine.Kandidati moraju da ispunjavaju opšte uslove propisane zakonom, kao i sledeće posebne uslove:

Da poseduje srednju stručnu spremu IV stepen – završenu srednju medicinsku školu, smer pedijatrijska sestra-tehničar ili medicinska sestra tehničar
Položen stručni ispit
Licenca za rad


Uz prijavu se podnose u originalu ili overenoj kopiji sledeća dokumenta:

- Diplomu o završenoj srednjoj medicinskoj školi

- Uverenje o položenom stručnom ispitu
- Dozvolu za rad - Licencu izdatu od nadležne komore ili Rešenje o upisu u imenik Komore
- Uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (uverenje Suda) ne starije od 6 meseci

- Uverenje da kandidat nije osuđivan (uverenje iz Policijske uprave) ne starije od 6 meseci

- Dokaz o radnom iskustvu ukoliko ga kandidat poseduje (overena kopija radne knjižice, ugovora o radu, potvrda poslodavca)

- Kratku biografiju (Curriculum Vitae -CV), sa adresom, kontakt telefonom, e-mail adresomPrijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe.

Rok za podnošenje prijave je osam (8) dana od dana objavljivanja oglasa na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove iz oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu (prethodno iskustvo o radu, prosečna ocena u toku školovanja, dodatno obrazovanje ili osposobljenosti, dužina trajanja školovanja...).Prilikom zasnivanja radnog odnosa, kandidat je dužan da dostavi:

- fotokopiju lične karte

- uredan sanitarni nalaz što dokazuje sanitarna knjižica

- lekarsko uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti

- dokaz o imunizaciji MMR vakcinom ili potvrdu o serološkoj analizi na morbile (IGG antitela)

- dokaz o imunizaciji Hepatitis BPrijave se predaju u zatvorenoj koverti lično ili poštom na adresu Instituta sa naznakom za koje radno mesto se kandidat prijavljuje.Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.Oglas objaviti na internet portalu Nacionalne službe za zapošljavanje i na internet portalu Ministarstva zdravlja Republike Srbije.

V.D. DIREKTOR INSTITUTA:

Doc. dr Jelena Antić

Rok za dostavljanje prijava je
29.05.2020.


Skoro postavljeni poslovi INSTITUT ZA ZDRAVSTVENU ZAŠTITU DECE I OMLADINE VOJVODINE


Pregledano: 419 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters