0

Aplikacija

Medicinska sestra/tehničar Puno radno vreme

na SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA u Vrnjačka Banja (Poslato na 22-05-2020)

SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA, Vrnjačka Banja

8. marta 12

36210 Vrnjačka Banja

036/613-450USLOVI: IV stepen stručne spreme

Opis posla medicinske sestre/tehničara: Planira i pruža usluge zdravstvene nege i podrške pacijentima, u skladu sa praksom i standardima savremene zdravstvene nege, o čemu vodi propisanu medicinsku dokumentaciju. Obavlja medicinske mere kod bolesnika u postupku nege, terapije, dijagnostike i rehabilitacije. Primenjuje propisanu terapiju i kontroliše uzimanje lekova. Vrši pripremu bolesnika i asistira lekaru pri intervencijama. Učestvuje u prijemu bolesnika, viziti, posmatra pacijente i obaveštava lekare o stanju pacijenta. Prati opšte stanje pacijenata, meri i evidentira vitalne funkcije i druge pokazatelje. Priprema prostor, medicinsku opremu, instrumente i materijal za rad. Sprovodi mere za sprečavanje intrahospitalne infekcije. Učestvuje u nabavci potrebnog materijala. Odlaže i uklanja medicinski otpad na propisan način. Obavlja poslove iz oblasti javnog zdravlja (zdravstveno vaspitanje, vrši unos podataka u oblasti zdravstvene statistike, vodi evidenciju, uzima laboratorijski materijal). Vrši prijem pacijenata na odeljenje i smeštaj u bolesničku postelju, nega bolesnika (nameštanje i presvlačenje kreveta, presvlačenje bolesnika, umivanje bolesnika, kupanje bolesnika, promena položaja tela bolesnika, prevencija dekubitisa), sprovođenje higijene kod teško pokretnog i nepokretnog bolesnika i davanje posude za fiziološke potrebe. Praćenje, merenje i evidentiranje osnovnih vitalnih funkcija (temperatura, puls, krvni pritisak, telesna masa, visina tela, obim dela tela, sakupljanje mokraće u toku 12h i 24h-diurea, broj stolica, snimanje elektrokardiograma-EKG, praćenje funkcija preko elektronskih medicinskih uređaja-monitoringa). Vrši uzimanje krvi glukomerom za kontrolu šećera u krvi, ishrana pacijenata -prirodnim i veštačkim putem, sređuje i pakuje istorije bolesti za vizitu i prati vizitu od početka do kraja. Asistira lekaru pri pregledu pacijenata u toku vizite (podizanje i spremanje nepokretnog bolesnika ili teško pokretnog), piše trebovanja lekova i trebuje lekove iz apoteke. Vrši podelu peroralne i parenteralne terapije, daje i uključuje infuziju, ukuljučuje pacijentu inhalacije, uključuje pacijentu oksigene-terapije i radi klizme pacijentu. Vrši stavljanje i zamenu urinarnog katetera, vrši plasiranje i zamenu braunile, uzima materijal i nosi na pregled, podiže rezultate i upisuje u određeni obrazac (krv, mokraću, stolicu, sekret, ispljuvak, briseve). Priprema pacijente za određene dijagnostičke procedure i ispitivanja (rentgen, ultrazvuk, endoskopske dijagnostike) i vođenje pacijenata. Vođenje pacijenata u druge službe na specijalističko-konsultativne preglede, transport pacijenata u druge ustanove i pratnja medicinog tehničara (skener, magnet, dijaliza, konzilijum, prijem i smeštaj u druge ustanovu). Priprema bolesnika, pribore i materijale i učestvuje u reanimaciji bolesnika. Vrši aspiraciju sekreta bolesnika, radi venepunkciju, promene i održavanje anus-kese, stavljanje sukcije, obrada usne duplje, pranje i dezinfekcija (maski za inhalaciju, noćnih sudova). Održava sredstva za rad, vrši pripremu pacijenata za otpust nakon završenog lečenja, zbrinjava leš i vrše transport do kapele. Vrši zdravstveno-vaspitni rad pacijenata i porodice. Obavlja i druge poslove iz svoje struke kao i druge poslove po nalogu pretpostavljenih i direktora.

Pored opštih uslova propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS” broj 24/05,61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 133/17 i 95/18), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove: IV stepen stručne spreme: srednja medicinska škola - opšti smer, položen stručni ispit za medicinsku sestru/tehničara; najmanje šest meseci radnog iskustva u navedenom zvanju.

Zainteresovani kandidati uz prijavu podnose: overenu kopiju diplome o završenoj srednjoj medicinskoj školi; overenu kopiju uverenja o položenom stručnom ispitu za medicinsku sestru; uverenja o državljanstvu ne starije od šest meseci (original ili overenu kopiju); potvrdu odnosno uverenje da nije osuđivan ne stariju od šest meseci (original ili overenu kopiju); kopiju izvoda iz matične knjige venčanih ako je kandidat promenio prezime; licencu (original ili overenu kopiju) ili dokaz o podnetom zahtevu za izdavanje licence; CV; motivaciono pismo.

Prijave sa dokumentacijom dostaviti lično ili preporučeno na adresu: Specijalna bolnica za interne bolesti Vrnjačka Banja, ul. 8. marta 12, 36210 Vrnjačka Banja.

Neblagovremene prijave neće se razmatrati.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Kandidati koji ispunjavaju uslove konkursa, mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih informacija.

Prilikom zasnivanja radnog odnosa izabrani kandidat dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova za koje je zasniva radni odnos.

Konkurs će biti objavljen na oglasnoj tabli i sajtu ustanove, na sajtu Ministarstva zdravlja RS i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje.

Odluka o izboru kandidata biće doneta najkasnije u roku od 30 dana od dana isteka roka za prijavu kandidata.

Kandidati koji ne budu primljeni mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije.Izabrani kandidat dužan je da se u roku od 3 dana od dana prijema obaveštenja o izboru kandidata u pisanoj formi izjasni o datumu zasnivanja radnog odnosa u bolnici. U suprotnom, smatra se da odustaje od zasnivanja radnog odnosa.

Za sve informacije možete se obratiti na telefon 036/613-450.

Rok važenja
29.05.2020.


Skoro postavljeni poslovi SPECIJALNA BOLNICA ZA INTERNE BOLESTI VRNjAČKA BANjA


Pregledano: 49 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters