Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike Puno radno vreme

na Tehnička škola u Bečeju u Bečej (Poslato na 26-05-2020)

Tehnička škola u Bečeju, Bečej

Za radno mesto nastavnik matematike, sa punim radnim vremenom, na neodređeno vreme- jedan izvršilac.Kandidat pored opštih uslova predviđenih članom 24. stav 1. Zakona o radu („Sl. glasnik RS” broj 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018-autentično tumačenje) treba da ispunjava i posebne uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (''Sl.glasnik RS'' br.88/2017, 27/2018 – dr.zakon, i 6/2020)za zasnivanje radnog odnosa i:

1. da ima odgovarajući stepen stručne spreme, određenog zanimanja, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS- Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016-ispr., 13/2016, 2/2017, 13/2018, 7/2019 i 2/2020) i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje koje je stekao:

1) Na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije)

2) Na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10.septembra 2005. godine

2. da ima psihičku, fizičku, i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima

3. da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje

4. da je državljanin Republike Srbije

5. da zna srpski jezik (dokaz su u obavezi da dostave samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku) – dokazuje se potvrdom odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezikaUz prijavu na konkurs kandidati su dužni da prilože:

prijavni formular koji popunjavaju na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, štampaju ga i isti prilažu sa dokumentacijom
biografiju
diplomu ili uverenje o stečenoj stručnoj spremi - original ili overenu fotokopiju (kandidati koji imaju završen master-priložiti uz diplomu master studija i overenu kopiju diplome osnovnih akademskih studija i dodatka diplomi)
uverenje o državljanstvu – ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju
izvod iz matične knjige rođenih-original ili overenu fotokopiju
uverenje o neosuđivanosti iz MUP-a - ne starije od 6 meseci, original ili overenu fotokopiju
7. potvrdu odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika (samo kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku)Dokaz o ispunjenosti uslova u pogledu psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, ne starije od 6 meseci, dostavljaju kandidati koji budu izabrani, pre zaključenja ugovora o radu.

U postupku odlučivanja o izboru kandidata komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos, vrši uži izbor kandidata koje upućuje na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. U roku od osam dana od dana dobijanja rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima, komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos, obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima.

Prijave zatvorene u koverti slati preporučenom pošiljkom na adresu škole: Uroša Predića 1, 21220 Bečej, sa naznakom ''Za konkurs za radno mesto nastavnik matematike''.

Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja kod Nacionalne službe za zapošljavanje Republike Srbije.

Fotokopije koje se podnose moraju biti overene od strane nadležnog organa, u suprotnom neće se uzeti u razmatranje, kao i nepotpune i neblagovremene prijave.

Telefon za kontakt: 021/6912-220, mejl adresa: tsbecej@gmail.com

Rok za dostavljanje prijava je
03.06.2020.


Skoro postavljeni poslovi Tehnička škola u Bečeju


Pregledano: 320 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters