Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika i književnosti, Nastavnik saobraćajne grupe predmeta, Nastavnik mašinske g Puno radno vreme

na TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA u Sjenica (Poslato na 27-05-2020)

TEHNIČKO-POLjOPRIVREDNA ŠKOLA

Sjenica

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti

2. Nastavnik saobraćajne grupe predmeta

3. Nastavnik mašinske grupe predmeta

USLOVI: Kandidat za radno mesto nastavnika treba da ispunjava uslove iz člana 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/19, 6/2020), Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada mašinstvo i obrada metala i saobraćaja („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015 i 2/2017), Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/15, 11/16, 13/16-I, 13/16-II, 2/17-I, 2/17-II, 13/18 i 17/19); 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. državljanstvo Republike Srbije; 4. nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koju je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje, zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenim međunarodnim pravom, bez obzira za izrečenu kriviču sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 5. zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Kandidat popunjava prijemni formular koji preuzima sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja a potrebnu dokumentaciju zajedno sa oštampanim prijavnim formularom dostavlja školi. Potrebna dokumentacije za konkurs: 1. overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. uverenje o državljanstvu - original ili overenu kopiju, 3. izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom - original ili overenu kopiju, 4. uverenje o neosuđivanosti i da protiv njih nije pokrenut krivični postupak (ne stariji od šest meseci) - original ili overenu kopiju, 5. Pismeni dokaz (uverenje) da je položio ispit iz srpskog jezika odgovarajuće visokoškolske ustanove, kojim potvrđuje da zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, tj. srpski jezik, ukoliko je odgovarajuće obrazovanje stekao na stranom jeziku, 6. kandidat koji ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina dostavlja odgovarajuću potvrdu (uverenje) visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije, odnosno uverenje o položenom stručnom ispitu (ispitu za licencu). Kandidat koji nema obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina je obavezan da ga stekne u roku od jedne, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos kao i uslov za polaganje ispita za licencu (smatra se da nastavnik, koji je u toku studija položio ispite iz pedagogije i psihologije ili je položio stručni ispit, odnosno ispit za licencu, ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina), 7. dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavu sa dokazima o ispunjenosti uslova dostaviti na adresu škole, Save Kovačevića 15, 36310 Sjenica, tel. za kontakt 063/8528-085.


Pregledano: 331 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters