Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik... Puno radno vreme

na OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Sjenica (Poslato na 27-05-2020)

OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”
36310 Sjenica, Javorska 1

1. Nastavnik razredne nastave
za rad u matičnoj školi u Sjenici
2 izvršioca

2. Nastavnik bosanskog jezika
za rad u matičnoj školi u Sjenici i u izdvojenom odeljenjuTrijebine

3. Nastavnik srpskog jezika
za rad u matičnoj školi u Sjenici i u izdvojenom odeljenju Trijebine

4.Nastavnik engleskog jezika
za rad u matičnoj školi u Sjenici i u izdvojenom odeljenju Trijebine

5. Stručni saradnik - bibliotekar
za rad u matičnoj školi u Sjenici

USLOVI: 1. Kandidat pored opštih uslova predviđenih članom 24. stav 1. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/19-autentično tumačenje) , treba da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS” br. 88/2017 i 27/2018-dr. zakon, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u OŠ „Svetozar Marković” iz Sjenice i to da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017 i 27/2018-dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020), kao i prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Prosvetni glasnik RS”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/19), i to: da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) visoko obrazovanje na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora 5. državljanstvo Republike Srbije; 6. da znaju srpski jezik -bosanski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat popunjava prijavni formular koji preuzima na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja sledeću dokumentaciju: 1. overen prepis ili overenu kopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; 2. lekarsko uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja pre zaključenja ugovora o radu kandidat koji zasnuje radni odnos po konkursu; 3. uverenje o neosuđivanosti za krivična dela iz čl.139 st.1 tač.3 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja kandidat pribavlja u nadležnoj policijskoj upravi MUP-a - ne starije od 6 meseci, u originalu ili overenoj kopiji, 4. uverenje iz suda da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak, doneta naredba o sprovođenju istrage, pokrenuta optužnica ili doneto rešenje o određivanju pritvora (ne starije od 6 meseci); 5. uverenje o državljanstvu RS - original ili overena kopija, ne starije od 6 meseci, 6. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija), 7. dokaz o znanju srpskog jezika kao jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi dostavlja se samo ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na srpskom jeziku. Konkurs sprovodi komisija koju imenuje direktor u skladu sa zakonom. Konkursna komisija utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji budu ispunjavali uslove konkursa i budu izabrani u uži izbor, u roku od osam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od osam dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa decom i učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste iz prethodnog stava i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od osam dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Lice koje bude izabrano po konkursu, dužno je da priloži dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima (lekarsko uverenje) pre zaključenja ugovora o radu . Tražena dokumenta dostavljaju se u originalu ili overenoj kopiji, lično ili poslati u zatvorenoj koverti na adresu: OŠ „Svetozar Marković”, 36310 Sjenica, Javorska 1, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za dostavljanje prijava je 8 dana od dana objavljivanja u publikaciji „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Telefon za informacije: 020/741-038 (sekretar škole).


Skoro postavljeni poslovi OŠ „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 465 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters