Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik istorije Puno radno vreme

na TEHNIČKA ŠKOLA ”UB” u Ub (Poslato na 27-05-2020)

TEHNIČKA ŠKOLA ”UB”
14210 Ub, Vuka Karadžića 15
tel. 014/411-149

Nastavnik istorije
sa 55% radnog vremena

USLOVI: bez obzira na radno iskustvo, stručna sprema VII/1 stepen, prema Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama-nastavnik istorije, ispunjenost uslova po propisima Zakona o radu kao i uslova iz člana 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, a potrbnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Dokumentacija potrebna za konkurs: 1. overena kopija diplome o stečenom obrazovanju; 2. uverenje da kandidat nije osuđivan - original ili overenu kopiju; 3. uverenje o državljanstvu - original ili overenu kopiju; 4. izvod iz matične knjige rođenih - original ili overenu kopiju; 5. kratak CV kandidata, a dokaz o posedovanju psihičke,fizičke i zdrastvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugovora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje, primenom standardizovanih postupaka u skladu sa članom 154. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, po rasporedu koji utvrdi škola u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje o čemu će kandidat biti blagovremeno obavešten. Kandidat mora znati jezikna kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Prijave na konkurs sa dokazima o ispunjenosti uslova za prijem u radni odnos dostavljaju se na gore navedenu adresu sa naznakom “Za konkurs”. Nepotpune i neblagovremene prijave na konkurs neće biti razmatrane.


Pregledano: 514 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters