Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik ruskog jezika, Čistač prostorija (spremačica), Servirka Puno radno vreme

na OŠ “RASTKO NEMANjIĆ - SVETI SAVA” u Nova Pazova (Poslato na 27-05-2020)

OŠ “RASTKO NEMANjIĆ - SVETI SAVA”
22330 Nova Pazova, Njegoševa 4
tel. 022/321-301, 022/321-497
e-mail: svetisava.npazova@gmail.com

Nastavnik ruskog jezika
sa 66,67% radnog vremena

Čistač prostorija (spremačica)

Servirka

USLOVI: kandidat pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da ispunjava i posebne uslove propisane odredbama čl. 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. gl. RS“, br. 88/17 i 27/18, 10/19, 6/20), Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl gl. - Prosvetni gl.”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19) i to : 1) za nastavnika ruskog jezika, da ima odgovarajuće obrazovanje propisano čl. 140. st. 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i stručnih saradnika u osnovnoj školi, kao i čl.2. st.1 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. gl. - Prosvetni gl“. br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18,11/19); za spremačicu: osnovno obrazovanje; za servirku: srednje obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog sao braćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2. pre zaključenja ugovora o radu. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim formularom dostavljaju ustanovi. Potrebna dokumentaciji koju treba dostaviti: - popunjeni prijavni formular, - original ili overena fotokopija diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Original ili overenu fotokopiju dokaza da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po 6 bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova, odnosno dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije ili dokaz o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, izdatog na propisanom obrascu sa hologramom); uverenje o državljanstvu (original ili overena kopija); dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela, izvod iz kaznene evidencije, uverenje MUP-a o neosuđivanosti, kao dokaz da kandidat koji se javlja na konkurs nije lice osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo iz tačke; 3. original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci. pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave; dokaz da kandidat zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - srpski jezik, u obavezi su da dostave samo oni kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku a dokazuje se potvrdom odgovarajuće ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika. Lekarsko uverenje, kojim se potvrđuje da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom. Uslovi za spremačicu i servirku, čistač prostorija - spremačica - 1 izvršilac servirka - 1 izvršilac: uslovi: Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora škole. Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS“, 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17, 113/17 i 95/18), potrebno je da ispunjava i uslove iz člana 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: čistač prostorija da ima odgovarajuće obrazovanje - prvi stepen stručne spreme, završena osnovna škola a za servirku srednja stručna sprema; opšta zdravstvena sposobnost za rad; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije. Uz prijavu na konkurs kandidati treba da prilože uz popunjeni prijavni formular: 1. original ili overenu fotokopiju diplome o završenom obrazovanju, kao dokaz o odgovarajućoj vrsti i stepenu stručne spreme; 2. uverenje da imaju opštu zdravstvenu sposobnost za rad - lekarsko uverenje, podnosi se pre zaključenja ugovora o radu sa izabranim kandidatom; 3. uverenje da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje , dokaz da kandidat nije osuđivan za napred navedena krivična dela, izvod iz kaznene evidencije- uverenje MUP-a o neosuđivanosti, kao dokaz da kandidat koji se javlja na konkurs nije lice osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo iz tačke; 3. original ili overena fotokopija ne starije od 6 meseci, pribavlja kandidat u Ministarstvu unutrašnjih poslova nadležne policijske uprave; 4. uverenje o državljanstvu Republike Srbije original ili overena kopija, 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija) izdatog na propisanom obrascu sa hologramom); Dokaze o ispunjenosti uslova iz tačaka 1, 3, 4 i 5 kandidati podnose uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2 podnosi kandidat koji bude izabran pre zaključenja ugovora o radu. Pre donošenja odluke o izboru, kandidati za sva radna mesta, koji uđu u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjenju uslova dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično u sekretarijat škole u zatvorenoj koverti, ili poštom na adresu: OŠ „Rastko Nemanjić - Sveti Sava”, 22330 Nova Pazova, Njegoševa 4, sa naznakom „Za konkurs”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Pregledano: 803 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters