Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Opštinski pravobranilac opštine Bajina Bašta Puno radno vreme

na OPŠTINSKO VEĆE OPŠTINE BAJINA BAŠTA u Bajina Bašta (Poslato na 28-05-2020)

OPŠTINSKO VEĆE
OPŠTINE BAJINA BAŠTA
31250 Bajina Bašta, Dušana Višića 28
tel. 031/865-070

Opštinski pravobranilac opštine Bajina Bašta
na period od 5 godina

USLOVI: a) Opšti uslovi propisani članom 80. Zakona o zaposlenima u autonomnim pokrajinama i jedinicama lokalne samouprave („Sl. glasnik RS“, br. 21/2016, 113/2017, 95/2018 i 113/2017-dr. zakon): da je kandidat punoletan državljanin Republike Srbije; da ima propisano obrazovanje; da ispunjava ostale uslove određene zakonom, drugim propisom i aktom o sistematizaciji radnih mesta, da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci; da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa; da ima opštu zdravstvenu sposobnost. b) Drugi uslovi, propisani Odlukom o opštinskom pravobranilaštvu opštine Bajina Bašta („Sl. list opštine Bajina Bašta“, br. 6/014): završen pravni fakultet; položen pravosudni ispit; najmanje 3 godina radnog iskustva u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita; dostojnost za obavljanje pravobranilačke funkcije. Prijave na oglas podnose se Komisiji koju formira predsednik opštine Bajina Bašta, u zatvorenoj koverti sa naznakom Prijava na javni oglas za postavljenje Opštinskog pravobranioca opštine Bajina Bašta, u roku od 15 dana od dana objavljivanja oglasa, na adresu: Opština Bajina Bašta, Komisiji za postavljenje opštinskog pravobranioca, Ul. Dušana Višića broj 28, 31 250 Bajina Bašta. Uz prijavu na oglas, kandidat je dužan dostaviti dokaze o ispunjenju uslova oglasa, u originalu ili u overenoj fotokopiji, i to: uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci u odnosu na dan objavljivanja konkursa), izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o opštoj zdravstvenoj sposobnosti, uverenje Ministarstva unutrašnjih poslova - policijske uprave da nije pravnosnažno osuđivan na bezuslovnu kaznu zatvora od najmanje šest meseci, diplomu o završenom pravnom fakultetu, uverenje o položenom pravosudnom ispitu, potvrdu o radnom iskustvu u pravnoj struci posle položenog pravosudnog ispita, potvrdu da mu ranije nije prestajao radni odnos u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave zbog teže povrede dužnosti iz radnog odnosa (ukoliko je bio u radnom odnosu u državnom organu, odnosno organu autonomne pokrajine ili jedinice lokalne samouprave). Napomena: Odredbama člana 9. i člana 103. Zakona o opštem upravnom postupku („Sl. glasnik RS“, br. 18/016 i 95/018-autentično tumačenje) propisano je, između ostalog, da organ može da vrši uvid, pribavlja i obrađuje lične podatke o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija, osim ako stranka izričito izjavi da će podatke pribaviti sama. Dokumenta o činjenicama o kojima se vodi službena evidencija su: uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o položenom pravosudnom ispitu. Potrebno je da učesnik javnog oglasa dostavi izjavu kojom se opredeljuje za jednu od mogućnosti-da organ pribavi podatke o kojima se vodi službena evidencija ili da će to učiniti sam. Obrazac izjave objavljen je uz javni oglas, na internet prezentaciji opštine Bajina Bašta: www.bajinabasta.rs. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Za sva obaveštenja u vezi oglasa, kontaktirati predsednika Komisije Rajaković Radinu, na telefon broj: 031/865-070, ili neposredno u poslovnim prostorijama opštine Bajina Bašta, Dušana Višića 28.


Pregledano: 822 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters