Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike, Nastavnik usluživanja sa praktičnom nastavom Puno radno vreme

na SREDNjA ŠKOLA “1.300 KAPLARA” u Ljig (Poslato na 28-05-2020)

SREDNjA ŠKOLA “1.300 KAPLARA”
14240 Ljig, Vojvode Mišića 26
tel. 014/3445-173

Nastavnik matematike
sa 88% radnog vremena

USLOVI: Na konkurs može se prijaviti kandidat koji ispunjava uslove propisane članom 139. i članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 2) da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je državljanin Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi i: popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); dokaz da nije osuđivan shodno članu 139. stav 1. tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); očitanu ličnu kartu i radnu biografiju. Navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili u overenoj fotokopiji. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Izabrani kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje pre zaključenja ugovora o radu. Prijave se podnose neposredno školi radnim danom od 08-14 časova ili putem pošte. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs - nastavnik matematike” na gore navedenu adresu. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za sve dodatne informacije u vezi konkursa javiti se sekretaru škole na tel.014/3445-173.

Nastavnik usluživanja sa praktičnom nastavom

USLOVI: Potrebno je da kandidat ispunjava uslove propisana članom 139. i članom 140.stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja: 1) da je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje: a) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studijama drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, pri čemu mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta ili b) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine ili v) na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem; 2) da ima psihičku, fizičku i zdrastvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilja u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvljenje, za krivično delo primanja mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da je državljanin Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat je dužan da uz prijavu na konkurs dostavi i: popunjen prijavni formular koji se nalazi na sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije; overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; izvod iz matične knjige rođenih; uverenje o državljanstvu RS (ne starije od 6 meseci); dokaz da nije osuđivan shodno članu 139. stav 1.tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi (ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku); očitanu ličnu kartu i radnu biografiju. Navedeni dokumenti moraju biti u originalu ili u overenoj fotokopiji. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru, kandidati koji uđu u uži izbor dužni su da se podvrgnu proveri psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima, koju vrši Nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka. Izabrani kandidat je dužan da dostavi lekarsko uverenje pre zaključenja ugovora o radu. Prijave se podnose neposredno školi radnim danom od 08-14 časova ili putem pošte. Prijave slati sa naznakom „Za konkurs - nastavnik matematike” na gore navedenu adresu. Neblagovremene ili nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje. Za sve dodatne informacije u vezi konkursa javiti se sekretaru škole na tel.014/3445-173.


Pregledano: 1166 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters