Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizičke kulture Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE “VULE ANTI u Vranje (Poslato na 28-05-2020)

ŠKOLA ZA OSNOVNO I SREDNjE OBRAZOVANjE “VULE ANTIĆ”
17501 Vranje, Radnih brigada 2

Nastavnik fizičke kulture
u posebnim uslovima za rad u srednjoj školi, na određeno vreme do povratka zaposlenog sa funkcije direktora škole, sa 60% radnog vremena

USLOVI: Kandidat mora da ispunjava uslove za prijem u radni odnos propisane člsanovima 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“ broj 10/2019) Kandidat mora da ispunjava uslove u pogledu stručne spreme, da ima: profesor fizičkog vaspitanja, diplomirani pedagog fizičke kulture, profesor fizičke kulture, da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskrvnuće, za krivčna dela primanja ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, da je državljanin Republike Srbije, da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad. Kandidat popunjava prijavu za konkurs na zvaničnoj internet stranici Ministastva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS i odštampani prijavni formular zajedno sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju školi. Kandidat uz prijavni formular prilaže: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kojom se potvrđuje stručna sprema), original ili overena fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija uverenja o državljanstvu (ne starije od 6 meseci), uverenje ili potvrde o neosuđivanosti za gore navedna krivična dela, i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava, kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno - vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem obrazovanju na srpskom jeziku ili original ili overena fotokopija uverenja odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće ustanove. Kandidat koji bude izabra u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućen na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna NSZ. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Prijavni formular sa potrebnom dokumentacijom se podnosi lično ili se šalje na adresu: Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Vule Antić”, Radnih brigada 2, 17501 Vranje, u roku od 8 (osam) dana od objavljivanja konkursa u publikaciji “Poslovi”. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.Pregledano: 1421 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters