Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vaspitač Puno radno vreme

na PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA” u Knjaževac (Poslato na 03-06-2020)

PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA”
19350 Knjaževac, Kaplarova 6
tel. 019/731-425

Vaspitač
5 izvršilaca

USLOVI: Kandidat za radno mesto vaspitač treba da ispunjava uslove iz člana 139. Zakona i to: a) ima odgovarajuće obrazovanje: 1. visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i specijalističke strukovne studije po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje u periodu od 10.09.2005. do 7.10.2017. godine; 2. osnovne studije u trajanju od najmanje četiri godine, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; 3. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili više obrazovanje; položen stručni ispit (licenca); b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje vaspitno-obrazovni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 5a), v), g) i d) dostavljaju se uz prijavu, i to: diplomu o stručnoj spremi za vaspitača (overena kopija); uverenje/potvrdu o neosuđivanosti (da nije starija od 6 meseci - izdaje MUP); izvod iz matične knjige; uverenje o državljanstvu (da nije starije od 6 meseci). Dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 5b) ove odluke pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Dokaz da zna srpski jezik dostavlja kandidat koji je obrazovanje stekao van teritorije Republike Srbije. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana upućuju se na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Za više informacija pozvati na broj 019/731-425. Uz prijavni formular, koji se preuzima sa internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, kandidati dostavljaju potrebnu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa - lično ili poštom na adresu Kaplarova 6, Knjaževac. Konkurs sprovodi Konkursna komisija imenovana od strane direktora ustanove.


Skoro postavljeni poslovi PREDŠKOLSKA USTANOVA “BAJKA”


Pregledano: 366 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters