Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik klavira, nastavnik harmonike, nastavnik gitare, Korepetitor Puno radno vreme

na MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“ u Vranje (Poslato na 03-06-2020)

MUZIČKA ŠKOLA
„STEVAN MOKRANjAC“
17500 Vranje, Bore Stankovića 10
tel. 017/421-029

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - nastavnik klavira

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - nastavnik harmonike
sa 70% radnog vremena

Nastavnik umetničkih i stručnih predmeta u muzičkoj školi i određenih stručnih predmeta u stručnoj školi sa odeljenjskim starešinstvom - nastavnik gitare

Korepetitor

USLOVI: kandidati treba da ispunjavaju uslove iz člana 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/17, 27/18 - dr. zakoni, 10/19 27/18-dr. zakoni i 6/20). Stepen i vrsta obrazovanja mora biti u skladu sa članom 2. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, broj 18/2013, 2/17, 9/19 i 1/20). Kandidat mora: 1) da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140. i 142. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vapitanja; 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) da ima državljanstvo Republike Srbije; 5) da zna srpski jezik.

OSTALO: Kandidati podnose popunjen prijavni formular preuzet sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Uz popunjeni prijavni formular, pored radne biografije, kandidati, u originalu ili overenoj fotokopiji, prilažu: diplomu o stečenom odgovarajućem obrazovanju, sa ispravom koju izdaje visokoškolska ustanova, a kojom kandidat dokazuje da je stekao obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina saglasno članu 142. Zakona o osnovnom obrazovanju i vaspitanju; dokaz o neosuđivanosti za krivična dela i o nepostojanju diskriminatornog ponašanja saglasno članu 139. st. 1. tač. 3 ZOSOV-a (izvod iz kaznene evidencije MUP-a Republike Srbije, ne starije od 6 meseci); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; dokaz o znanju srpskog jezika za kandidate koji na srpskom jeziku nisu stekli odgovarajuće obrazovanje. Pre zaključenja ugovora o radu, kandidati podnose i dokaz o ispunjenosti uslova iz člana 139. st. 1 tač. 2 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima). Rok za podnošenje prijava je osam dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prijave se podnose na navedenu adresu ili lično u Sekretarijatu škole gde se mogu dobiti i detaljnije informacije o konursu


Skoro postavljeni poslovi MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“


Pregledano: 1364 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters