Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Domar; Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA u Senta (Poslato na 10-06-2020)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA

24400 Senta, Glavni trg 12

1. Domar
sa 50% radnog vremena

2. Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
sa 50% radnog vremena

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice pod uslovima propisanim zakonom i to ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; završenu srednju školu, ima treći ili četvrti stepen stručne spreme, dokaz: overena kopija diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, dokaz: lekarsko uverenje (dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora); 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, dokaz: izvod iz kaznene evidencije o nekažnjavanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 4) ima državljanstvo Republike Srbije, dokaz: uverenje o državljanstvu (dostavlja kandidat uz prijavu). Uz formular za prijavu na konkurs, koji kandidati mogu preuzimati na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kandidat podnosi: 1. overenu kopija diplome o završenom obrazovanju, 2. uverenje o državljanstvu, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uverenje o nekažnjavanju. Svi prilozi moraju biti u orginalu ili overenoj kopiji. Dokumentaciju sa formularom za prijavu na konkurs poslati na adresu: Ekonomsko-trgovinska škola Senta, Glavni trg 12, 24400 Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u časopisu „Poslovi” NSZ. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA SENTA


Pregledano: 304 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters