Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg Puno radno vreme

na EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA u Senta (Poslato na 24-06-2020)

EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA
24400 Senta, Glavni trg 12

Nastavnik srpskog jezika kao nematernjeg
sa nepunom normom od 10 časova, odnosno 56% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ima odgovarajuće obrazovanje: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta, lice mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine - dokaz: overena kopija diplome o završenom odgovarajućem obrazovanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 2) da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima - dokaz: lekarsko uverenje (dostavlja kandidat pre zaključenja ugovora); 3) da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečebezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, dokaz: izvod iz kaznene evidencije o nekažnjavanju (dostavlja kandidat uz prijavu); 4) državljanstvo Republike Srbije; dokaz - uverenje o državljanstvu (dostavlja kandidat uz prijavu); 5) da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad; dokaz: diploma srednje, više ili visoke ustanove na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili potvrda da je kandidat položio ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (dostavlja kandidat uz prijavu). Uz formular za prijavu na konkurs, koji kandidati mogu preuzeti na zvaničnoj internet stranici Ministarstva, kandidat podnosi: 1. overenu kopiju diplome o završenom obrazovanju, 2. uverenje o državljanstvu, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uverenje o nekažnjavanju, 5. diploma: srednje, više ili visoke ustanove na jeziku na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad ili potvrda da je lice položilo ispit iz tog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Svi prilozi moraju biti u orginalu ili overenoj kopiji. Dokumentaciju sa formularom za prijavu na konkurs poslati na adresu: Ekonomsko-trgovinska škola Senta, Glavni trg 12, 24400 Senta sa naznakom „Za konkurs”. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u časopisu „Poslovi” NSZ. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi EKONOMSKO-TRGOVINSKA ŠKOLA


Pregledano: 463 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters