Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ” u Novi Sad (Poslato na 01-07-2020)

Nastavnik...
Oglas važi od: 01.7.2020.

GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”
21000 Novi Sad, Njegoševa 22

1. Nastavnik srpskog jezika i književnosti
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, sa 90% radnog vremena

2. Nastavnik izbornog programa Jezik, mediji i kultura
na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana, 5% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020), i to: da ima odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i u skladu sa članom 2 stav 1 tačka 1) i članom 3a stav 1 tačka 5) Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 i 3/2020); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi u pogledu obrazovanja za radno mesto nastavnika srpskog jezika i književnosti: profesor, odnosno diplomirani filolog za srpskohrvatski jezik i jugoslovensku književnost; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i srpskohrvatski jezi; profesor, odnosno diplomirani filolog za jugoslovensku književnost i opštu književnost; profesor srpskohrvatskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; profesor jugoslovenske književnosti i srpskog jezika; profesor jugoslovenske književnosti sa stranim jezikom; profesor srpskog jezika i književnosti; profesor srpske književnosti i jezika; profesor srpske književnosti i jezika sa opštom književnošću; diplomirani filolog za književnost i srpski jezik; diplomirani filolog za srpski jezik i književnost; diplomirani filolog srpskog jezika sa južnoslovenskim jezicima; master profesor jezika i književnosti (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost; Komparativna književnost sa teorijom književnosti); master filolog (studijski programi: Srpski jezik; Srpski jezik i književnost; Srpska književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa opštom književnošću; Srpska filologija: srpski jezik i lingvistika; Filologija, moduli: Srpski jezik i Srpski jezik i komparativna književnost); master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master moraju imati prethodno završene osnovne akademske studije na studijskim programima Srpski jezik i književnost; Srpska književnost i jezik; Srpska književnost i jezik sa komparatistikom; Srpska filologija: srpski jezik i književnost; Srbistika. Uslovi u pogledu obrazovanja za radno mesto nastavnika izbornog programa Jezik, mediji i kultura: lice koje ispunjava uslove za izvođenje nastave iz predmeta Srpski jezik i književnost, odnosno Maternji jezik i književnost za pripadnike nacionalnih manjina, Strani jezik, Psihologija, Sociologija i Latinski jezik u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018, 7/2019, 2/2020 i 3/2020). Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i uz popunjen i odštampan prijavni formular dostavljaju školi sledeću dokumentaciju: overenu fotokopiju diplome (za lica koja su stekla akademsko zvanje master dostavlja se i overena fotokopija diplome o završenim osnovnim akademskim studijama); uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); dokaz o znanju srpskog jezika - diploma o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili dokument o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove (original ili overena fotokopija); dokaz da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa za zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje - uverenje MUP-a (original ili overenu fotokopiju, ne starije od 6 meseci). Uverenje o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji Nacionalne službe za zapošljavanje „Poslovi”. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti razmatrane. Prijave na konkurs se dostavljaju na adresu škole: Gimnazija „Svetozar Marković”, Njegoševa 22, 21000 Novi Sad, u zatvorenoj koverti, sa naznakom „Za konkurs” i naznakom za koje radno mesto se podnosi prijava. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod sekratara škole na telefon: 021/4721-924, 4721-928.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA „SVETOZAR MARKOVIĆ”


Pregledano: 1321 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters