Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Sekretar škole Puno radno vreme

na SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA u Senta (Poslato na 01-07-2020)

Sekretar škole; Nastavnik

SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA
24400 Senta, Glavni trg 12
tel. 024/817-177

Sekretar škole

USLOVI: 1. obrazovanje iz oblasti pravnih nauka - završene studije drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), odnosno obrazovanje stečeno na osnovnim studijama u trajanju od najmanje 4 godine po propisu koji je uređivao visokoškolsko obrazovanje do 10. septembra 2005; 2. da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. ima državljanstvo Republike Srbije; 5. zna srpski i mađarski jezik. Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije uverenje o državljanstvu, 3. izvod iz matične knjige rođenih, 4. uverenje o nekažnjavanju, 5. dokaz o znanju jezika nacionalne manjine - mađarski jezik.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: 24400 Senta, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod privremenog sekretara škole: Berenji Andrea, tel. 024/817-177.

Nastavnik za izvođenje vežbi iz nastave zdravstvene nege
na srpskom nastavnom jeziku
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ima: 1. odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 21/2015, 11/2016, 13/2018) članu 4. tačka 23) podtačka 1) i Pravilnik o izemenama i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik” br. 21/2015, 11/2016, 13/2018 i 5/19) članu 4. tačka 23) podtačka 1) posle alineje 14 tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja 15; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije - uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, 3. uverenje o nekažnjavanju, 4. dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: 24400 Senta, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod privremenog sekretara škole: Berenji Andrea, tel. 024/817-177.

Nastavnik za izvođenje vežbi iz nastave zdravstvene nege
na srpskom i mađarskom nastavnom jeziku
2 izvršioca

USLOVI: Kandidat treba da ima: 1. odgovarajuće obrazovanje po Pravilniku o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 21/2015, 11/2016, 13/2018) članu 4 tačka 23) podtačka 1) i Pravilniku o izmeni i dopunama Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Zdravstvo i socijalna zaštita („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 21/2015, 11/2016, 13/2018 i 5/19) članu 4. tačka 23) podtačka 1) posle alineje 14. tačka se zamenjuje tačkom i zapetom i dodaje se alineja 15; 2. da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3. da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićeni međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4. da ima državljanstvo Republike Srbije; 5. da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (tj. mađarski jezik). Uslovi iz stava 1. ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i poveravaju se u toku rada. Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava1. tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži: 1. overen prepis ili overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, 2. dokaz o državljanstvu Republike Srbije, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige rođenih, 3. uverenje o nekažnjavanju, 4. dokaz o znanju jezika na kojem se ostvaruje obrazovno -vaspitni rad (kad se obrazovno-vaspitni rad ostvaruje na jeziku nacionalne manjine, tj. mađarski jezik).

OSTALO: Rok za prijavljivanje na konkurs je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti razmatranje. Prijave treba poslati na adresu: 24400 Senta, Glavni trg 12. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti kod privremenog sekretara škole: Berenji Andrea, tel. 024/817-177.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA MEDICINSKA ŠKOLA


Pregledano: 572 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters