Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Spremačica; Stomatološka sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA u Kruševac (Poslato na 01-07-2020)

Spremačica; Stomatološka sestra - tehničar

DOM ZDRAVLjA
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

1. Stomatološka sestra - tehničar
u ambulanti, u Odeljenju za dečiju i preventivnu stomatologiju

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola stomatološkog ili opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Kandidati dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

2. Spremačica
u prostorijama u kojima se pružaju zdravstve usluge, u Odseku za održavanje higijene objekata i opreme

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završeno osnovno obrazovanje. Opis poslova: u skladu sa Pravilnikom o organizaciji i sistemataizacji poslova. Kandidati dostavljaju: prijavu u na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o osnovnom obrazovanju; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih.

OSTALO: Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidat pre zasnivanja radnog odnosa dužan je da dostavi lekarsko uverenje kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasniva radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedeni dokument u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA


Pregledano: 387 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters