Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik matematike; Sekretar škole Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC” u Bela Crkva (Poslato na 01-07-2020)

Nastavnik matematike; Sekretar škole

OSNOVNA ŠKOLA
„ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC”
15313 Bela Crkva
tel. 015/591-003

Nastavnik matematike
sa 89% radnog vremena

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove predviđene članom 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), odnosno: da ispunjava uslove predviđene čl. 140-142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i da u pogledu stručne spreme ispunjava uslove u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS” br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/20), odnosno da je profesor matematike, diplomirani matematičar, diplomirani matematičar za teorijsku matematiku i primene, diplomirani matematičar za računarstvo i informatiku, diplomirani matematičar - informatičar, profesor matematike i računarstva, diplomirani matematičar za matematiku ekonomije, profesor informatike - matematike, diplomirani matematičar - astronom, diplomirani matematičar - primenjena matematika, diplomirani matematičar - matematika finansija (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani informatičar, master matematičar, master profesor matematike, master profesor matematike i fizike, master profesor matematike i informatike, master profesor fizike i matematike, master profesor informatike i matematike, diplomirani profesor matematike - master, diplomirani matematičar - master, diplomirani inženjer matematike - master (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), diplomirani matematičar - profesor matematike, diplomirani matematičar - teorijska matematika, diplomirani inženjer matematike (sa izbornim predmetom Osnovi geometrije), profesor hemije - matematike, profesor geografije - matematike, profesor fizike - matematike, profesor biologije - matematike, profesor matematike - teorijsko usmerenje, profesor matematike - teorijski smer, diplomirani matematičar i informatičar, diplomirani matematičar - mehaničar, master profesor predmetne nastave. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani-master treba da imaju završene osnovne akademske studije na studijskim programima iz oblasti matematike ili primenjene matematike (sa položenim ispitom iz predmeta geometrija ili osnovi geometrije) ili dvopredmetne nastave matematike i fizike, odnosno matematike i informatike.

OSTALO: da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da je državljanin Republike Srbije; da zna srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, kao i da se protiv njega ne vodi istraga ni krivični postupak. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena), uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova (original ili overena kopija potvrde - uverenja visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu). Za one koji ne poseduju ovo obrazovanje, Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja u čl. 142 st. 2 predviđa da ovo obrazovanje obavezno steknu u roku od jedne, najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; potvrdu ili uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ni krivični postupak izdata od strane nadležnog suda (ne starije od 6 meseci); original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove, biografija. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampan formular uz navedenu dokumentaciju dostavljaju na adresu: OŠ „Žikica Jovanović Španac”, Bela Crkva, 15313 Bela Crkva, u roku od 15 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, sa naznakom za koje radno mesto se prijavljuju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u sekretarijatu škole na broj: 015/591-003.

Sekretar škole

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove predviđene čl. 132 i 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018-dr. zakoni, 10/2019 i 6/20), odnosno: da imaju odgovarajuće obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa članom 140 st. 1. ZOSOV-a; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje ili zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanja mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da su državljani Republike Srbije; da znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad, kao i da se protiv njih ne vodi istraga ni krivični postupak. Kandidati uz prijavni formular prilažu: overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju (kandidat koji je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje po propisima koji uređuju visoko obrazovanje od 10. septembra 2005. godine, dostavlja i overenu fotokopiju diplome o završenim studijama prvog stepena), uverenje ili potvrdu o neosuđivanosti za gore navedena krivična dela i da nije utvrđeno diskriminatorno ponašanje, koje izdaje nadležna policijska uprava (ne starije od 6 meseci); potvrdu ili uverenje da se protiv kandidata ne vodi istraga ni krivični postupak, izdato od strane nadležnog suda (ne starije od 6 meseci); original izvod iz matične knjige rođenih, original uverenje o državljanstvu (ne starije od šest meseci), kandidati koji obrazovanje nisu stekli na srpskom jeziku, dostavljaju i dokaz da poznaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - overena fotokopija diplome ili uverenja o stečenom srednjem, višem ili visokom obrazovanju na srpskom jeziku ili overena fotokopija uverenja, odnosno potvrde o položenom ispitu iz srpskog jezika po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove; biografija. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se nalazi na zvaničnom internet sajtu Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja i odštampan formular uz navedenu dokumentaciju dostavljaju na adresu: OŠ „Žikica Jovanović Španac”, Bela Crkva, 15313 Bela Crkva, u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa u publikaciji „Poslovi”, sa naznakom za koje radno mesto se prijavljuju. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kandidati koji budu izabrani u uži izbor, biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja. Kandidat koji bude izabran, pre zaključenja ugovora o radu dostavlja uverenje o zdravstvenoj sposobnosti, ne starije od šest meseci. Sve dodatne informacije o konkursu mogu se dobiti u sekretarijatu škole na broj 015/591-003.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „ŽIKICA JOVANOVIĆ ŠPANAC”


Pregledano: 842 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters