Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC u Šabac (Poslato na 01-07-2020)

Nastavnik...

SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA
SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC
15000 Šabac, Vojvode Putnika 58
tel. 015/344-583

1) Nastavnik stručnih predmeta, veterinarske grupe

USLOVI: Kandidati treba da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019 i 6/20) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika, stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u stručnim školama u području rada Poljoprivreda, proizvodnja i prerada hrane („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik“, br. 5/2015, 10/2016, 2/2017 i 13/2018).

2) Nastavnik računarstva i informatike
sa 80% radnog vremena

USLOV: Kandidati treba da imaju odgovarajuće visoko obrazovanje propisano članom 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika iz opšteobrazovnih predmeta, stručnih saradnika i vaspitača u stručnim školama („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 8/2015, 11/2016, 13/2016- ispr., 13/2016, 2/2017, 13/2018 i 7/2019).

OSTALO: Svi kandidati pored opštih uslova propisanih članom 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS“, br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 i 75/14), treba da ispunjava i uslove predviđene članom 139 stav 1 tačka 1, 2, 3, 4 i 5 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br.88/2017,27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019 i 672020). Uz prijavu na konkurs kandidat treba da dostavi: overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; uverenje o državljanstvu (original ili overenu fotokopiju ne starije od 6 meseci); izvod iz matične knjige rođenih; potvrdu da kandidat nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; kraću biografiju. Kandidat koji bude izabran dužan je da pre zaključenja ugovora o radu dostavi lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima - ne starije od 6 meseci. Proveru psihofizičkih sposobnosti kandidata za rad sa decom i učenicima, koji uđe u uži izbor, vršiće nacionalna služba za zapošljavanje primenom standardizovanih postupaka, a pre donošenja odluke o izboru. Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (formular je dostupan u delu „Novo na sajtu“). Prijave na konkurs sa potrebnim dokumentima, zajedno sa odšampanim prijavnim formularom se dostavljaju na adresu škole: Srednja poljoprivredna škola sa domom učenika - Šabac, Vojvode Putnika 58, 15000 Šabac. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Kontakt telefon: 015/344-583.


Skoro postavljeni poslovi SREDNjA POLjOPRIVREDNA ŠKOLA SA DOMOM UČENIKA - ŠABAC


Pregledano: 861 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters