Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave; Stručni saradnik psiholog Puno radno vreme

na OŠ “STEVAN SREMAC” u Dobanovci (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik razredne nastave; Stručni saradnik psiholog

OŠ “STEVAN SREMAC”
11272 Dobanovci, Maršala Tita 6
tel. 011/8465-645

Nastavnik razredne nastave

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta kao i: za nastavnika razredne nastave članom 2. stav 1. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020) i to: nastavu i druge oblike obrazovno-vasptnog rada u razrednoj nastavi može da izvodi: profesor razredne nastave, profesor pedagogije sa prethodno završenom pedagoškom akademijom ili učiteljskom školom, profesor razredne nastave i engleskog jezika za osnovnu školu, master učitelj, diplomirani učitelj - master, profesor razredne nastave i likovne kulture za osnovnu školu; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

Stručni saradnik psiholog
sa nepunim radnim vremenom od 50%

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih članom 24. Zakona o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017-odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članom 139. i 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr.zakoni, 10/2019 i 6/2020) i to da: 1) ima odgovarajuće obrazovanje propisano članom 140. stav 1. i 2. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja stečeno: na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; - na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice koje je steklo obrazovanje na studijama drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta, kao i: - odnosno za stručnog saradnika psihologa članom 6. stav 1. tačka 2. Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/2012, 15/2013, 2/2016, 10/2016, 11/2016, 2/2017, 3/2017, 13/2018, 11/2019 i 2/2020) i to: profesor psihologije, diplomirani psiholog, opšti smer ili smer školske psihologije, diplomirani školski psiholog - pedagog, diplomirani školsko-klinički psiholog, diplomirani psiholog, master psiholog, diplomirani psiholog - master. Lica koja su stekla akademsko zvanje master, odnosno diplomirani -master treba da poseduju najmanje 30 ESPB iz razvojno-pedagoških predmeta. 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa učenicima; 3) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tač. 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a iz tačke 2) pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu.

OSTALO: Kandidati popunjavaju prijavni formular na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju, zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavljaju školi. Uz prijavni formular sa zvanične internet stranice, potrebno je da kandidat dostavi sledeću dokumentaciju: kratku biografiju (CV); overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja da nije osuđivan ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu RS ne starije od 6 meseci; original ili overenu fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih, izdatog na propisanom obrascu sa hologramom. Za lica koja nisu stekla obrazovanje na srpskom jeziku - dokaz o položenom ispitu iz srpskog jezika sa metodikom, po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove. Dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima (lekarsko uverenje) prilaže izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijava na konkurs mora sadržati aktuelni broj telefona i tačnu adresu prebivališta kandidata. Konkurs sprovodi konkursna komisija koju imenuje direktor škole i koja utvrđuje ispunjenost uslova kandidata za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana isteka roka za prijem prijava. Kandidati koji su izabrani u uži izbor, u roku od 8 dana se upućuju na psihološku procenu sposobnosti za rad sa učenicima koju vrši nadležna služba za poslove zapošljavanja primenom standardizovanih postupaka. Konkursna komisija sačinjava listu kandidata koji ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos u roku od 8 dana od dana prijema rezultata psihološke procene sposobnosti za rad sa učenicima. Konkursna komisija obavlja razgovor sa kandidatima sa liste i donosi rešenje o izboru kandidata u roku od 8 dana od dana obavljenog razgovora sa kandidatima. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijavni formular sa konkursom traženim dokumentima i dokazima o ispunjavanju uslova, dostaviti u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa lično u sekretarijat škole ili na gore navedenu adresu sa naznakom „Za konkurs - nastavnik razredne nastave i stručni saradnik psiholog”. Bliža obaveštenja o konkursu mogu se dobiti od sekretara škole na telefon: 011/8465-645. Podaci koji se prikupljaju biće iskorišćeni samo u svrhu obrade podataka u konkursnom postupku u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (“Sl. glasnik RS”, br. 87/2018).


Skoro postavljeni poslovi OŠ “STEVAN SREMAC”


Pregledano: 418 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters