Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na NEGOTINSKA GIMNAZIJA u Negotin (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik fizike

NEGOTINSKA GIMNAZIJA
19300 Negotin, Hajduk Veljkova 3
tel. 019/541-974, 019/544-560

Nastavnik fizike
sa 50% radnog vremena, na određeno vreme radi zamene odsutnog zaposlenog preko 60 dana

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju uslove za prijem u radni odnos propisane čl. 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i to da: imaju odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članom 140. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS”, broj 88/2017, 27/2018 - dr. zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika i pomoćnih nastavnika u gimnaziji („Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik RS”, br. 15/2013, 11/2016, 2/2017, 11/2017, 13/2018 i 7/2019); da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita; za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da imaju državljanstvo Republike Srbije; da znaju jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidati su dužni da podnesu sledeća dokumenta: odštampan i čitko popunjen prijavni formular (nalazi se na sajtu Ministarstva prosvete); CV sa kratkom radnom biografijom; diplomu o stečenom obrazovanju ili uverenje o diplomiranju (original ili overenu fotokopiju); uverenje nadležne policijske uprave o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja; izvod iz matične knjige rođenih - novi obrazac (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); dokaz o poznavanju srpskog jezika(osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku). Dokaz o posedovanju psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja se pre zaključenja ugvora o radu. U toku trajanja postupka odlučivanja o izboru kandidata, Konkursna komiisija vrši uži izbor kandidata, koji se u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje prijava, upućuju na prethodnu proveru psihofizičkih sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši Nacionalna služba zapošljavanja, o čemu će kandidati biti blagovremeno obavešteni. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa mogu se podneti lično ili poštom na adresu: Negotinska gimnazija, Hajduk Veljkova 3, 19300 Negotin, sa naznakom „Prijava za konkurs“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave Komisija neće razmatrati. Bliža obaveštenja mogu se dobiti na telefon: 019/544-560.


Skoro postavljeni poslovi NEGOTINSKA GIMNAZIJA


Pregledano: 143 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters