Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Više radnih mesta Puno radno vreme

na OŠ “TURZO LAJOŠ” u Senta (Poslato na 08-07-2020)

Više radnih mesta

OŠ “TURZO LAJOŠ”
24400 Senta, Železnička 44
tel. 024/821-038, 822-233

Sekretar

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos na radno mesto sekretara ustanove može da bude primljeno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje u smislu člana 19 stav 3 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: visoko obrazovanje: 1) na studijama drugog stepena u oblasti pravnih nauka (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije), 2) na osnovnim studijama u oblasti pravnih nauka u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.

OSTALO: Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20, Senta, sa naznakom „Za konkurs“. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020) i članom 20 stav 3 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) ovog člana se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos na radno mesto diplomirani ekonomista za finansijsko-računovodstvene poslove može da bude primljeno lice koje ima odgovarajuće obrazovanje u smislu člana 20 stav 3 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to najmanje: visoko obrazovanje: na osnovnim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovoarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20 Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Nastavnik engleskog jezika
sa 83,33% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19 - dalje Zakon) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačke 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i sa članom 14 stav 2 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1.1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 1.2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka 1.2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu ukoliko je poseduje, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovoarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20 Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Nastavnik srpskog jezika

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19 - dalje Zakon) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i člana 14 stav 2 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1.1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 1.2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka 1.2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

USLOVI: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu ukoliko je poseduje, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jzika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovoarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20, Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Nastavnik fizike
sa 70% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19 - dalje Zakon) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i člana 14 stav 2 Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1.1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 1.2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka 1.2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu ukoliko je poseduje, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1. tačka 3. Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20, Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Nastavnik mađarskog jezika
sa 55% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19 - dalje Zakon) i Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) ovog člana se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i člana 14 stav 2 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1.1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 1.2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka 1.2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazvanju, overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu ukoliko je poseduje, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1. tačka 3. Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovoarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkurs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku preporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20, Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.

Nastavnik muzičke kulture
sa 65% radnog vremena

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa, propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US i 113/2017), potrebno je da kandidat ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. zakon, 10/2019, 27/2018 - dr. zakon i 6/2020), članom 3 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Sl. glasnik RS”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18 i 11/19 - dalje Zakon) i Paravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti (broj: 28-4/2019 od dana 20.09.2019. godine) i to da kandidat, u skladu sa članom 139 Zakona: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3)-5) sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz tačke 2) se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu. U radni odnos u ustanovi može da bude primljeno lice koje je stekao odgovarajuće visoko obrazovanje u smislu člana 140 Zakona i sa članom 14 stav 2 Paravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova u osnovnoj školi „Turzo Lajoš” u Senti i to: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: 1.1. studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupe predmeta; 1.2. studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine. Lice iz tačke 1 podtačka 1.2 mora da ima završene studije prvog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta. Izuzetno, nastavnik i vaspitač jeste i lice sa stečenim odgovarajućim visokim obrazovanjem na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne i specijalističke strukovne studije), studijama u trajanju od tri godine ili višim obrazovanjem.

OSTALO: Rok za prijavljivanje kandidata je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Uz prijavu na konkurs kandidat treba da podnese: uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija), overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju, overenu fotokopiju dokumenta o položenom ispitu za licencu odnosno stručnom ispitu ukoliko je poseduje, dokaz o neosuđivanosti za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3. Zakona, dokaz o znanju srpskog jezika i jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad (osim kandidata koji su odgovoarajuće obrazovanje stekli na tim jezicima), kratku biografiju i odštampan prijavni formular za prijem u radni odnos koji je dostupan na zvaničnoj internet starnici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane. Blagovremenom prijavom na konkrs smatra se prijava koja je neposredno predata školi pre isteka roka utvrđenog u konkursu ili je pre isteka tog roka predata pošti u obliku prporučene pošiljke. Ako poslednji dan roka pada u nedelju ili na dan državnog praznika, rok ističe prvog narednog radnog dana. Potpunom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve priloge koji se zahtevaju u konkursu. Prijave se dostavljaju neposredno sekretarijatu škole ili poštom na adresu: Topartska 20, Senta, sa naznakom „Za konkurs”. Informacije se mogu dobiti u sekretarijatu na telefon: 024/821-038.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “TURZO LAJOŠ”


Pregledano: 845 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters