Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE MUZIČKA ŠKOLA u Bačka Topola (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik...

ŠKOLA ZA OSNOVNO MUZIČKO OBRAZOVANjE
MUZIČKA ŠKOLA
24300 Bačka Topola, Glavna 84
tel. 024/715-504, 024/712-730, 024/711-726

Nastavnik predmetne nastave klarineta

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu („Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020), da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona, odnosno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije) i to: a) studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi i to: diplomirani muzičar, usmerenje klarinetista; diplomirani muzičar - klarinetista, akademski muzičar klarinetista i master muzički umetnik, profesionalni status - klarinetista; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje, zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ima državljanstvo Republike Srbije, zna srpski i mađarski jezik (jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs podneti: popunjen i odštampan formular na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - prijavni formular, overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova (original ili overena fotokopija potvrde- uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu) za one koji ovo obrazovanje poseduju, oni koji ne poseduju, Zakon shodno članu 142. stav 2. dozvoljava da je ovo obrazovanje nastavnik obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a - od nadležne policijske uprave, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija) ne starija od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog i mađarskog jezika, na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (diploma, odnosno uverenje o stečenom visokom obrazovanju, ukoliko je na srpskom jeziku, ujedno je i dokaz da kandidat zna srpski jezik, u suprotnom je potrebno dostaviti overenu kopiju dokaza da zna srpski jezik, tj. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi na srpskom jeziku ili potvrdu iz srednje škole da je učio srpski jezik, a dokaz da kandidat zna mađarski jezik je overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi na mađarskom jeziku ili potvrda iz srednje škole da je učio mađarski jezik), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija) ne stariji od šest meseci; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati sa naznakom: „Konkurs za nastavnika predmetne nastave klarineta”, na adresu: Škola za osnovno muzičko obrazovanje “Muzička škola” (direktor), Bačka Topola, Glavna 84, 24300 Bačka Topola. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Za sve informacije možete pozvati broj telefona: 024/715-504, 024/712-730 i 024/711-726.

Nastavnik predmetne nastave solfeđa

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa propisanih Zakonom o radu (“Sl. glasnik RS”, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013, 75/2014, 13/2017 - odluka US, 113/2017 i 95/2018 - autentično tumačenje), kandidat treba da ispunjava uslove propisane članom 139 i 140 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - dr. Zakoni, 10/2019 i 6/2020) i Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020), da ima odgovarajuće obrazovanje, u skladu sa članom 140 Zakona, odnosno: 1) na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije ili specijalističke akademske studije) i to: a) studije drugog stepena iz naučne odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; b) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka, 2) na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine, po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine, i u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi i to: diplomirani muzički pedagog; diplomirani muzičar, usmerenje muzički pedagog; profesor solfeđa; profesor solfeđa i muzičke kulture; diplomirani muzičar - pedagog; master teoretičar umetnosti, profesionalni status - muzički pedagog. Da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje, zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, ima državljanstvo Republike Srbije, zna srpski i mađarski jezik (jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad).

OSTALO: Uz prijavu na konkurs podneti: popunjen i odštampan formular na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja - prijavni formular, overenu fotokopiju diplome o stečenom odgovarajućem obrazovanju, dokaz da kandidat ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova od kojih najmanje šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i šest bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom bodova (original ili overena fotokopija potvrde- uverenje odgovarajuće visokoškolske ustanove o broju ostvarenih bodova, odnosno položenim ispitima iz psihologije i pedagogije ili overena kopija uverenja o položenom stručnom ispitu, odnosno ispitu za licencu) za one koji ovo obrazovanje poseduju, oni koji ne poseduju, Zakon shodno članu 142. stav 2. dozvoljava da je ovo obrazovanje nastavnik obavezan da stekne u roku od jedne godine, a najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu; dokaz iz kaznene evidencije MUP-a - od nadležne policijske uprave, uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija) ne starija od 6 meseci; dokaz o poznavanju srpskog i mađarskog jezika, na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (diploma, odnosno uverenje o stečenom visokom obrazovanju, ukoliko je na srpskom jeziku, ujedno je i dokaz da kandidat zna srpski jezik, u suprotnom je potrebno dostaviti overenu kopiju dokaza da zna srpski jezik, tj. overenu fotokopiju diplome o završenoj srednjoj školi na srpskom jeziku ili potvrdu iz srednje škole da je učio srpski jezik, a dokaz da kandidat zna mađarski jezik je overena fotokopija diplome o završenoj srednjoj školi na mađarskom jeziku ili potvrda iz srednje škole da je učio mađarski jezik), izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena fotokopija) ne stariji od šest meseci; dokaz da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima kandidat dostavlja pre zaključenja ugovora o radu. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostaviti lično ili slati sa naznakom „Konkurs za nastavnika predmetne nastave solfeđa”, na adresu: Škola za osnovno muzičko obrazovanje “Muzička škola” - direktor, Bačka Topola, Glavna 84, 24300 Bačka Topola. Rok za prijavljivanje je 8 dana od dana objavljivanja oglasa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzimati u razmatranje. Za sve informacije možete pozvati broj telefona: 024/715-504, 024/712-730 i 024/711-726.


Pregledano: 446 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters