Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta) Puno radno vreme

na ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE - NOVI PAZAR u Novi Pazar (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik...

ŠKOLA ZA DIZAJN TEKSTILA I KOŽE - NOVI PAZAR
36300 Novi Pazar, Vuka Karadžića bb
tel. 020/318-373

Nastavnik biologije
sa 20% norme časova, na određeno vreme do 60 dana, do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta

Nastavnik matematike
sa 10% norme časova, na određeno vreme preko 60 dana, do povratka zaposlenog sa mesta direktora

USLOVI: U radni odnos može da bude primljeno lice, pod uslovima propisanim Zakonom i ako: 1) ima odgovarajuće obrazovanje; 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposbnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivano pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvoa u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloloetnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunardonim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) ima državljanstvo Republike Srbije, 5) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Obrazovanje nastavnika, vaspitača i stručmih saradnika iz psiholoških, pedagoških i metdoičkih disciplina u skladu sa članom 142. stav 1 Zakona o osnovama sistema obrazovanje i vaspitanje, nastavnik, vaspitač i stručni saradnik je obavezan da stekne u roku od jedne, najviše dve godine od dana prijema u radni odnos, kao uslov za polaganje ispita za licencu. Rok za dostavu prijava na konkurs je 8 dana od dana oglašavanja. Uz odštampani primerak prijemnog formulara koji je propisan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, kandidati su dužni da dostave sledeću dokumentaciju: 1) dokaz o stručnoj spremi (diploma); 2) uverenje o državljanstvu; 3) izvod iz MK rođenih; 4) dokaz o poznavanju jezika na kome se obavlja obrazovno vaspitni rad; 5) uverenje da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139. stav 1 tačka 3. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Lekarsko uverenje kandidat prilaže pre zaključivanja ugovora o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Informacije se mogu dobiti i na gore navedeni broj telefona.


Pregledano: 508 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters