Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Pomoćni radnik - spremačica Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN” u Bela Crkva (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik...; Pomoćni radnik - spremačica

OSNOVNA ŠKOLA “ŽARKO ZRENjANIN”
26340, Bela Crkva, Žarka Zrenjanina 13
tel. 013/851-487

Nastavnik matematike

Nastavnik nemačkog jezika
sa 88,88% radnog vremena

Nastavnik oligofrenopedagog

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove utvrđene članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) koje je steklo obrazovanje u skladu sa Pravilnikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika („Sl, Glasnik RS”- Prosvetni glasnik br. 2/20); b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima državljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad;

Pomoćni radnik - spremačica

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa predviđenih Zakonom o radu, kandidat mora da ispunjava i posebne uslove utvrđene članom 139. Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, i to: a) prvi stepen stručne spreme - odnosno osnovna škola; b) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; v) nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju o najmanje tri meseca, kao i za krivično delo nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivična dela iz grupe krivičnih dela protivpolne slobode, protiv pravnog saobraćaja, i protiv protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; g) ima držvavljanstvo Republike Srbije; d) zna srpski jezik kao i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-naučni rad.

OSTALO: Dokazi o ispunjavanju uslova dostavljaju se uz prijavu, a kandidati prilažu: izvod iz matične knjige rođenih, odnosnih venčanih ukoliko je nastala promena prezimena (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), uverenje o državljanstvu (original ili overena fotokopija ne starija od 6 meseci), overene fotokopije diplome o završenim nivoima studija iz oblasti za koje je konkurs objavljen, ne starije od 6 meseci. Biografiju u štampanom obliku. Uverenje nadležne policijske uprave da protiv njih nije izrečena pravosnažna presuda. Dokaz o ispunjavanju uslova psihičke, fizičke i zdravstvene sposobnosti za rad sa decom i učenicima koji se pribavlja pre zaključenja ugovora o radu.


Pregledano: 1073 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters