Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik (više predmeta), Korepetitor; Klaviršimer Puno radno vreme

na OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“ u Zaječar (Poslato na 08-07-2020)

Nastavnik...; Korepetitor; Klaviršimer

OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA
„STEVAN MOKRANjAC“
19000 Zaječar, Timočke bune 14

Nastavnik klavira
4 izvršioca

Nastavnik harmonike
2 izvršioca (160% norme)

Nastavnik gitare
3 izvršioca (260% norme)

Korepetitor

Klaviršimer

USLOVI: Uz prijavni formular, koji se preuzima na internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS, kandidat mora da ispunjava sledeće uslove, i to: da ima odgovarajuće visoko obrazovanje u skladu sa čl. 139, 140, 141 i 142 Zakona o osnovama sisitema obrazovanja i vaspitanja („Sl. glasnik RS“, br. 88/2017, 27/2018, 10/2019 i 6/2020) i članom 2 stav 1 tačka 13 Pravilnika o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika u osnovnoj muzičkoj školi (“Sl. glasnik RS - Prosvetni glasnik “ 18/2013, 2/2017, 9/2019 i 1/2020) za radno mesto nastavnika harmonike; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima: da nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik, na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad.

OSTALO: Uz prijavu na konkurs kandidati treba da dostave: popunjen prijavni formular koji se nalazi na zvaničnoj stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja RS; original ili overenu fotokopiju diplome o odgovarajućem obrazovanju; original ili overenu fotokopiju uverenja o državljanstvu, ne starije od 6 meseci; izvod iz matične knjige rođenih, original ili overena fotokopija; dokaz o obrazovanju iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina, odnosno uverenje da su u toku studija položili ispite iz pedagogije i psihologije, ili dokaz da su položili stručni ispit, odnosno ispit za licencu (u skladu sa čl. 142 Zakona o osnovama sistema obrazivanja i vaspitanja); dokaz da kandidat nije osuđivan pravosnažnom presudom za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; dokaz o poznavanju srpskog jezik, kao jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad - dostavlja samo kandidat koji nije stekao obrazovanje na srpskom jeziku (potvrda, uverenje ili drugi dokument kojim se dokazuje da je ispit iz srpskog jezika položen po programu odgovarajuće visokoškolske ustanove); Osim navedenog, kandidati dostavljaju i ostala dokumenta od značaja za odlučivanje, i to: kraća radna biografija; dokaz da protiv kandidata nije pokrenut krivični postupak za krivična dela iz člana 139 stav 1 tačka 3 Zakona. Dokaz o psihičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa učenicima dostavlja samo izabrani kandidat pre zaključivanja ugovora o radu. Priložena dokumentacija se ne vraća. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijava se može podneti u prostorijama škole ili predati preporučenom poštom na adresu OMŠ „Stevan Mokranjac” Zaječar, Timočke bune 14, 19000 Zaječar, sa naznakom „Za konkurs“. Rok za podnošenje prijave je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Informacije o konkursu mogu se dobiti telefonom na broj: 019/425-870 i 019/440-791.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA MUZIČKA ŠKOLA „STEVAN MOKRANjAC“


Pregledano: 767 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters