Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Vozač u sanitetskom prevozu Puno radno vreme

na Dom zdravlja "Irig" u Irig (Poslato na 08-07-2020)

Vozač u sanitetskom prevozu

Dom zdravlja “Irig”, Irig

JAVNI OGLAS
za prijem u radni odnos na ODREĐENO vreme do dve godine, sa punim radnim vremenom zbog povećanog obima posla, i to:

1.Vozač u sanitetskom prevozu……………………………………………………………..1 izvršilac

U Službi za pravne, ekonomske, tehničke i druge slične poslove.

Opis poslova prema Pravilniku o organizaciji i sistematizaciji poslova Doma zdravlja „Irig“:

Opšti / tipični opis posla – Vrši hitan sanitetski prevoz pacijenta;
-Vrši sanitetski prevoz pacijenata, koji nije hitan, ali je opravdan i medicinski neophodan;
-Pomaže prilikom unošenja i iznošenja nepokretnih pacijenata;
-Upravlja specijalnim sanitetskim vozilom za prevoz naglo obolelog, unesrećenog ili povređenog;
-Na intervenciji ekipe pomaže lekarskoj ekipi u pružanju hitne medicinske pomoći, u postupcima oživljavanja, prenosu bolesnika ili medicinske opreme sa viših spratova ili podrumskih prostorija, kao i druge poslove koje naloži dežurni lekar ekipe;
-Rukuje instalisanim sistemom u vozilu i svetlo – zvučnom signalizacijom u vozilu; – Nadzire ispravnost funkcije sistema za oksigenaciju, odnosno o funkcionisanju boce sa kiseonikom i regulatora za protok kiseonika u vozilu; – Pri preuzimanju vozila kontroliše njegovu propisanu opremljenost;
-Vodi putni nalog koji po završetku smene predaje odgovornom vozaču smene, smenovođi;
-Odgovoran je na bezbednost u saobraćaju lekarske ekipe i životno ugroženih pacijenata;
-U slučaju udesa obavezno obaveštava MUP i načelnika službe za HMP;
-Materijalno odgovara za stanje i kompletnost vozila i opreme u njemu.

Uslovi za zasnivanje radnog odnosa:

Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih Zakonom, kandidat mora ispunjavati i sledeće uslove:

-Srednje obrazovanje, – Vozačka dozvola B kategorije.

Zainteresovani kandidati dužni su da prilože sledeću dokumentaciju:

-Kratka biografija (CV) sa adresom i kontakt telefonom,
-Fotokopija lične karte ili očitana lična karta ukoliko je čipovana,
-Fotokopija vozačke dozvole
-Diploma o završenoj srednjoj školi (overena fotokopija),
-Fotokopija izvoda iz matične knjige rođenih i venčanih (ako je kandidat promenio prezime),
-Fotokopija uverenja o državljanstvu,
-Izjava kandidata pod materijalnom i krivičnom odgovornošću da je zdravstveno sposoban za poslove za koje podnosi prijavu i da se protiv njega ne vodi postupak i da nije osuđivan.

Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. Podacima rukuje i podatke obrađuje kadrovska služba Doma zdravlja „Irig“. Kandidat koji bude izabran pre zaključivanja ugovora o radu dužan je da dostavi: – lekarsko uverenje o zdravstvenoj sposobnosti za poslove koje će obavljati, -uverenje da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (original ili overena fotokopija uverenja suda, ne starije od 6 meseci), -uverenje da kandidat nije osuđivan (original ili overena fotokopija uverenja iz policijske uprave, ne starije od 6 meseci). Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedene dokumente u ostavljenom roku sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Rok za podnošenje prijava je 8 (osam) dana od dana objavljivanja oglasa na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje i sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije. Oglas će biti objavljen i na sajtu Doma zdravlja „Irig“. Kandidati koji ispunjavaju uslove oglasa mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Sve informacije mogu se dobiti na telefon 022/2462-030 lok.115. Neblagovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. Kandidati koji ne budu izabrani mogu zahtevati povraćaj konkursne dokumentacije. Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti u zatvorenoj koverti lično ili putem pošte na adresu: Dom zdravlja „Irig“, ul. Vojvode Putnika br. 5, 22406 Irig, sa naznakom „Prijava na oglas za vozača u sanitetskom prevozu“. Rok važenja 16.07.2020. Zahtevani nivo kvalifikacija Srednja škola – III stepen (3 godina) Radno iskustvo u zanimanju Nije bitno Broj izvršilaca 1 Mesto rada Irig Vrsta radnig odnosa / angažovanja Određeno Vozačka dozvola B – Obavezno

Napomena

Svi izrazi, izrazi, imenice, pridevi i glagoli u oglasu koji se koriste u muškom rodu primenjuju se bez diskriminacije na žensko i obrnuto (osim ako drugačije nije određeno posebnim zahtevima posla)Skoro postavljeni poslovi Dom zdravlja "Irig"


Pregledano: 593 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters