Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Psiholog Puno radno vreme

na GIMNAZIJA u Tutin (Poslato na 16-07-2020)

Psiholog

GIMNAZIJA
36320 Tutin, 7. jula 18
tel. 020/811-148

Psiholog
sa 50% norme, na određeno vreme do povratka zaposlene sa porodiljskog odsustva

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava uslove propisane čl. 139 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja (“Sl. glasnik RS”, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni, 10/2019 i 6/2020 - dalje: Zakon). Pored toga, potrebno je da kandidat: 1) ima obrazovanje iz oblasti pravnih nauka u skladu sa čl. 140 i 132 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Potrebno je da kandidat: 2) ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapupštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; 4) ima državljanstvo Republike Srbije; 5) zna jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Kandidat popunjava prijavni formular sa internet sajta Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim prijavnim formularom dostavlja ustanovi. Dokazi o ispunjenosti uslova iz tačaka 1), 3), 4) i 5) podnose se uz prijavu na konkurs, a dokaz o ispunjenosti uslova iz tačke 2) pre zaključenja ugovora o radu. Dokumenta se prilažu u originalu ili overenom prepisu - fotokopijama. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće razmatrati. Prijave sa traženom dokumentacijom slati na adresu: Gimnazija, 7. jula 18, 36320 Tutin, sa naznakom: „Prijava na konkurs za sekretara škole“. Rok za prijavljivanje po konkursu je 15 dana od dana objavljivanja konkursa. Bliže informacije o konkursu mogu se dobiti u sekretarijatu škole, na broj telefona: 020/811-148.


Skoro postavljeni poslovi GIMNAZIJA


Pregledano: 209 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters