Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Medicinska sestra-tehničar; Laboratorijski tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC u Kruševac (Poslato na 16-07-2020)

Medicinska sestra-tehničar; Laboratorijski tehničar; Viša medicinska sestra - tehničar

DOM ZDRAVLjA KRUŠEVAC
37000 Kruševac, Ćirila i Metodija 32

1. Medicinska sestra - tehničar
u ambulanti, u Službi opšte medicine, na određeno vreme, zbog povećanog obima posla u trajanju do 23.10.2020. godine
2 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola opšteg smera, IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

2. Laboratorijski tehničar
u Odeljenju laboratorijske dijagnostike, na određeno vreme zbog povećanog obima posla u trajanju do 23.10.2020. godine
3 izvršioca

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena srednja medicinska škola smer laboratorijski tehničar IV stepen stručne spreme, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova.

OSTALO: Kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju: prijavu u kojoj navode za koje radno mesto se prijavljuju; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima, koji se jave na oglas, a radi pružanja dodatnih podataka, koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati, pre zasnivanja radnog odnosa, dužni su da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasnivaju radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.

3. Viša medicinska sestra - tehničar
u polivalentnoj patronaži u Službi polivalentne patronaže, na određeno vreme zbog zamene privremeno odsutne više medicinske sestre, do njenog povrataka na rad

USLOVI: Pored opštih uslova predviđenih Zakonom o radu, kandidati treba da ispunjavaju i posebne uslove: završena visoka medicinska škola strukovnih studija iz oblasti ginekologije i akušerstva ili opšteg smera, odnosno viša medicinska škola smer ginekologija i akušerstvo ili opšti smer, položen stručni ispit i posedovanje licence za rad ili rešenja o upisu u komoru i položen vozački ispit B kategorije. Opis poslova: utvrđen Pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova. Kandidati koji se prijavljuju na oglas dostavljaju: prijavu na oglas; kratku biografiju sa adresom i kontakt telefonom; overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; overenu fotokopiju uverenja o položenom stručnom ispitu; overenu fotokopiju licence za rad ili rešenja o upisu u Komoru; izjavu da su zdravstveno sposobni za poslove za koje podnose prijavu; fotokopiju izvoda iz matične knjige rođenih; fotokopija vozačke dozvole. Prijavom na oglas kandidat daje svoju saglasnost za obradu podataka o ličnosti u svrhe izbora za prijem u radni odnos. Podaci se ne mogu koristiti u druge svrhe. O potrebi sprovođenja daljih razgovora sa kandidatima koji se jave na oglas a radi pružanja dodatnih podataka, koji mogu biti važni za odluku o prijemu, odlučuje direktor. O konačnom izboru kandidata odlučuje direktor. Izabrani kandidati, pre zasnivanja radnog odnosa, dužni su da dostave lekarsko uverenje, kao dokaz o zdravstvenoj sposobnosti za poslove za koje se zasnivaju radni odnos. Ukoliko izabrani kandidat ne dostavi navedena dokumenta u ostavljenom roku, sa njim se neće zaključiti ugovor o radu. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati. Prijave sa dokumentacijom dostaviti na navedenu adresu.


Pregledano: 266 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters