Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Čistačica Puno radno vreme

na OŠ “MLADA POKOLENjA” u Kovačica (Poslato na 16-07-2020)

Čistačica

OŠ “MLADA POKOLENjA”
Kovačica

Čistačica

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje (prvi stepen stručne spreme); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; znanje slovačkog jezika na kojem se u ovoj školi izvodi nastava, pored srpskog jezika, u skladu sa članom 141 stavovi 6-7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidat treba da dostavi: 1. prijavni formular objavljen na zvaničnoj stranici Ministarstva; 2. overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 3. uverenje da se protiv njega ne vodi krivični postupak iz osnovnog suda, o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja iz MUP-a, 4. uverenje o državljanstvu, ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju - kandidati koji su promenili prezime odnosno ime posle izdavanja diplome); 6. dokaz o poznavanju slovačkog jezika - dokaz da je lice steklo obrazovanje na slovačkom (original ili overenu fotokopiju); 7. overenu fotokopiju lične karte; 8. kratku biografiju ili CV. Uverenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa slati na adresu škole, Maršala Tita 33, 26210 Kovačica, sa naznakom: „Prijava na konkurs – čistačica“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “MLADA POKOLENjA”


Pregledano: 150 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters