Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik fizike Puno radno vreme

na OŠ “MLADA POKOLENjA” u Kovačica (Poslato na 16-07-2020)

Nastavnik fizike

OŠ “MLADA POKOLENjA”
Kovačica

Nastavnik fizike
na slovačkom nastavnom jeziku, 60% radne norme

USLOVI: da kandidat ima odgovarajuće obrazovanje: 1. visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) i to: (1) studije drugog stepena iz naučne, odnosno stručne oblasti za odgovarajući predmet, odnosno grupu predmeta; (2) studije drugog stepena iz oblasti pedagoških nauka ili interdisciplinarne, multidisciplinarne, transdisciplinarne studije drugog stepena koje kombinuju celine i odgovarajuće naučne, odnosno stručne oblasti ili oblasti pedagoških nauka; 2. visoko obrazovanje stečeno na studijama prvog stepena (osnovne akademske, odnosno strukovne studije i specijalističke strukovne studije); da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koga nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije, znanje slovačkog jezika na kojem se u ovoj školi izvodi nastava, pored srpskog jezika, u skladu sa članom 141 stavovi 6 - 7 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. Kandidati treba da dostave: 1. prijavni formular objavljen na zvaničnoj stranici Ministarstva; 2. overen prepis/fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; 3. uverenje, da se protiv njega ne vodi krivični postupak iz Osnovnog suda, o neosuđivanosti i nepostojanju diskriminatornog ponašanja iz MUP-a, 4. uverenje o državljanstvu ne starije od 6 meseci (original ili overenu fotokopiju); 5. izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju - kandidati koji su promenili prezime odnosno ime posle izdavanja diplome); 6. dokaz o poznavanju slovačkog jezika; 7. overenu fotokopiju lične karte; 8. kratku biografiju ili CV. Uverenje o psihofizičkoj, fizičkoj i zdravstvenoj sposobnosti za rad sa decom i učenicima dostavlja izabrani kandidat pre zaključenja ugovora o radu. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa slati na adresu škole, Maršala Tita 33, 26210 Kovačica, sa naznakom: „Prijava na konkurs - nastavnik fizike“. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa u listu Nacionalne službe za zapošljavanje “Poslovi” i na sajtu Nacionalne službe za zapošljavanje. Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti razmatrane.


Skoro postavljeni poslovi OŠ “MLADA POKOLENjA”


Pregledano: 352 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters