Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Doktor medicine u hitnoj pomoći; Referent za javne nabavke; Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medici Puno radno vreme

na DOM ZDRAVLjA PARAĆIN u Paraćin (Poslato na 16-07-2020)

Doktor medicine u hitnoj pomoći; Referent za javne nabavke; Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći

DOM ZDRAVLjA PARAĆIN
35250 Paraćin, Majora Marka 10
tel. 035/563-517

Doktor medicine u hitnoj pomoći
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom, sa skraćenim radnim vremenom
2 izvršioca

Doktor medicine izabrani lekar
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu dece i omladine
2 izvršioca

Doktor medicine izabrani lekar
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa Odsekom preventivne zdravstvene zaštite
2 izvršioca

USLOVI: visoko obrazovanje medicinske struke: na integrisanim akademskim studijama, po propisu koji uređuje visoko obrazovanje počev od 10. septembra 2005. godine; na osnovnim studijama u trajanju od najmanje pet godina, po propisu koji je uređivao visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stručni ispit, licenca, najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine.

Medicinska sestra – tehničar u ambulanti
za rad u Službi za zdravstvenu zaštitu odraslog stanovništva sa Odsekom preventivne zdravstvene zaštite
3 izvršioca

Medicinska sestra – tehničar u hitnoj medicinskoj pomoći
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: srednje obrazovanje, stručni ispit, licenca; najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestre – tehničara.

Vozač sanitetskog vozila u hitnoj medicinskoj pomoći
za rad u Službi za hitnu medicinsku pomoć sa sanitetskim prevozom, sa skraćenim radnim vremenom

USLOVI: srednje obrazovanje; vozačka dozvola B kategorije.

Referent za javne nabavke
u Službi za obavljanje zajedničkih poslova Odsek tehničkih i drugih poslova

USLOVI: srednje obrazovanje; znanje rada na računaru; položen stručni ispit za službenika za javne nabavke, u skladu sa zakonom. Ukoliko lice ne poseduje sertifikat službenika za javne nabavke, poslodavac je u obavezi da istom omogući da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana kada se steknu uslovi, položi ispit za službenika za javne nabavke.

OSTALO: Zainteresovani kandidati podnose: prijavu na oglas, kratku biografiju, izvod iz matične knjige rođenih/venčanih, uverenje o državljanstvu, diplomu ili uverenje o završenom medicinskom fakultetu ili završenoj srednjoj medicinskoj školi (u zavisnosti za koje radno mesto se podnosi prijava na konkurs); uverenje o položenom stručnom ispitu (za doktora medicine, medicinsku sestru/tehničara); licencu, odnosno odobrenje za samostalan rad u struci (za doktora medicine, medicinsku sestru/tehničara); dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju doktora medicine; dokaz da kandidat ima najmanje šest meseci radnog iskustva u zvanju medicinske sestra/tehničar; diploma o zaveršenom srednjem obrazovanju (za vozača i referenta za javne nabvke); kandidat može da podnese i sertifikat službenika za javne nabavke, ukoliko isti poseduje. Ukoliko lice na poseduje sertifikat službenika za javne nabavke, poslodavac je u obavezi da istom omogući da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana kada se steknu uslovi, položi ispit za službenika za javne nabavke (za radno mesto referenta za javne nabavke); važeća vozačka dozvola (za vozača). Opis poslova dat je u Pravilniku o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji poslova u Domu zdravlja Paraćin. Prijave sa kratkom biografijom, adresom i kontakt telefonom, kao i dokumenta kojima se dokazuje ispunjenost uslova konkursa, doneti lično u pisarnicu Doma zdravlja Paraćin ili poslati na adresu: Dom zdravlja Paraćin, 35250 Paraćin, Majora Marka 10, sa naznakom „Prijava na konkurs za radno mesto ______________ (upisati pun naziv radnog mesta za koje se konkurše)“. Dokazi o ispunjenosti uslova za zasnivanje radnog odnosa za napred navedena radna mesta podnose se u originalu ili kopijama overenim kod javnog beležnika/notara. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja na sajtu Ministarstva zdravlja Republike Srbije i listu „Poslovi” kod Nacionalne službe za zapošljavanje. Kandidati mogu biti pozvani na razgovor radi pružanja dodatnih podataka koji mogu biti važni za odluku o prijemu. Neblagovremene, nedozvoljene, nepotpisane prijave, kao i prijave sa nepotpunom i neodgovarajućom dokumentacijom, neće biti razmatrane. Po završetku konkursa predata dokumenta se neće vraćati kandidatima. Ukoliko lice na poseduje sertifikat službenika za javne nabavke, poslodavac je u obavezi da istom omogući da u roku od tri meseca od dana zasnivanja radnog odnosa, odnosno od dana kada se steknu uslovi, položi ispit za službenika za javne nabavke.



Skoro postavljeni poslovi DOM ZDRAVLjA PARAĆIN


Pregledano: 257 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters