Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija Puno radno vreme

na MAČVANSKA SREDNjA ŠKOLA u Bogatić (Poslato na 16-07-2020)

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija

MAČVANSKA SREDNjA ŠKOLA
15350 Bogatić, Janka Veselinovića 1

Tehničar održavanja informacionih sistema i tehnologija
sa 50% radnog vremena

USLOVI: Na konkurs se mogu prijaviti kandidati koji ispunjavaju uslove iz člana 139 ZOSOV i Pravilnika o organizaciji i sistematizaciji poslova i radnih zadataka u Mačvanskoj srednjoj školi Bogatić - IV stepen stručne spreme u elektrotehničkoj ili informatičkoj struci; da imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nisu osuđivani pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Uslovi iz stava 1 ovog člana dokazuju se prilikom prijema u radni odnos i proveravaju se u toku rada.

OSTALO: Dokazi o ispunjenosti uslova iz stava 1 tač. 1), 3)-5) ovog člana sastavni su deo prijave na konkurs, a dokaz iz stava 1 tačka 2) ovog člana pribavlja se pre zaključenja ugovora o radu; sposobnost za rad sa decom i učenicima (dokaz se podnosi pre zaključenja ugovora o radu); da kandidat nije osuđivan u smislu člana 139 stav 1 tačka 3) Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Sl. gl. RS“, br. 88/2017, 27/2018 - drugi zakoni, 10/2019 i 6/20); da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad (kandidati koji su odgovarajuće obrazovanje stekli na srpskom jeziku ne podnose ovaj dokaz). Kandidati su dužni da uz prijavu na konkurs podnesu: kratku biografiju; odštampan i popunjen formular za prijem u radni odnos u ustanovi obrazovanja i vaspitanja (dostupan na zvaničnoj internet stranici Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja); overenu fotokopiju diplome o stečenoj stručnoj spremi (ne starije od 6 meseci); uverenje o neosuđivanosti (da lice nije osuđivano pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje) - dokaz: uverenje iz MUP-a, original ili overena fotokopija, ne starije od šest meseci; uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overena fotokopija, koja nije starija od 6 meseci); dokaz o poznavanju srpskog jezika na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad podnosi kandidat koji nije stekao diplomu na srpskom jeziku, a dokaz o tome treba da bude izdat od strane visokoškolske ustanove nadležne za izdavanje takvih dokumenta (ova tačka je u vezi sa znanjem srpskog jezika i jezika na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad). Dokazi koje kandidat prilaže mogu da budu u originalu ili fotokopiji, koja je overena kod javnog beležnika (izuzetno u gradovima i opštinama u kojima nisu imenovani javni beležnici, priložene fotokopije dokumenata mogu da budu overene u sudovima, sudskim jedinicama, prijemnim kancelarijama sudova odnosno opštinskim upravama kao povereni posao). Konkurs sprovodi konkursna komisija imenovana od strane direktora škole, izbor se vrši u skladu sa Zakonom o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja. U posupku odlučivanja o izboru kandidata, kandidati izabrani u uži izbor biće upućeni na psihološku procenu sposobnosti za rad sa decom i učenicima koju vrši nadležna služba za zapošljavanje. Prijave se dostavljaju u sekretarijat u roku od 8 dana od dana objavljivanja konkursa, lično, radnim danima od 9 do 14 časova ili putem pošte na adresu: Mačvanska srednja škola - Bogatić, Janka Veselinovića 1, 15350 Bogatić. Nepotpune, neblagovremene i nerazumljive prijave neće se uzimati u razmatranje. Kontakt telefon sekretarijata škole: 015/7786-202.


Pregledano: 936 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters