Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Pedagoški asistent Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“ u Vranje (Poslato na 16-07-2020)

Pedagoški asistent

OSNOVNA ŠKOLA
„DOSITEJ OBRADOVIĆ“
17500 Vranje, Omladinska 20

Pedagoški asistent
na određeno vreme od 01.09.2020. do 31.08.2021. godine, odnosno za školsku 2020/2021. godinu

USLOVI: Kandidati treba da ispunjavaju sledeće uslove: 1) imaju odgovarajuće obrazovanje i to: minimum srednje obrazovanje i sertifikat Ministarstva prosvete o savladanoj uvodnoj obuci za pedagoškog asistenta; 2) imaju psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; 3) nisu osuđivani pravosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivično delo primanje mita ili davanje mita, za krivično delo iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštićenih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i za koje nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje, 4) imaju državljanstvo Republike Srbije, 5) znaju srpski jezik na kome se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. Dokazi o ispunjenosti uslova iz alineje 1, 3, 4 i 5 podnose se uz prijavu na konkurs, a iz alineje 2 pre zaključenja ugovora o radu. Konkurs traje 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa dokazima o ispunjenosti uslova konkursa dostaviti na adresu: Osnovna škola „Dositej Obradović”, Vranje, Omladinska 20. Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „DOSITEJ OBRADOVIĆ“


Pregledano: 1231 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters