Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik u svim zvanjima za užu nastavno-naučnu oblast Računarstvo i informatika Puno radno vreme

na VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC u Požarevac (Poslato na 16-07-2020)

Nastavnik u svim zvanjima za užu nastavno-naučnu oblast Računarstvo i informatika
Oglas važi od: 15.7.2020.

VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA
STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC
12000 Požarevac, Nemanjina 2
tel. 012/531-667

Nastavnik u svim zvanjima za užu nastavno-naučnu oblast Računarstvo i informatika

USLOVI: Kandidat treba da ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o visokom obrazovanju i definisane važećim Pravilnikom o izboru u zvanje nastavnika i saradnika VTŠSS Požarevac (čl. 6) kao i važećim Pravilnikom o organizaciji poslova sistematizaciji radnih mesta VTŠSS Požarevac (oba pravilnika se mogu naći na stranici www.vts-pozarevac.edu.rs). Uz prijavu na konkurs kandidati podnose radnu biografiju kao i: overenu fotokopiju diplome o završenim osnovnim, odnosno master studijama iz oblasti računarstva i informatike (elektrotehnički, matematički ili fakultet organizacionih nauka - prednost elektrotehnički); overenu fotokopiju diplome o magistraturi, specijalizaciji ili doktoratu iz oblasti računarstva i informatike (elektrotehnički, matematički ili fakultet organizacionih nauka - prednost elektrotehnički); spisak naučnih i stručnih radova, sa izvodima iz tih radova (sažetkom radova); potvrdu o radnom stažu za naučnu oblast u koju se bira (minimum 3 godine). Kandidati su dužni da uz prijavu prilože: biografiju, spisak objavljenih naučnih i stručnih radova i same radove kao dokaz o ispunjenosti uslova za izbor u zvanje nastavnika utvrđene ovim konkursom, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, uverenje da se ne vodi postupak istrage i da nije podignuta optužnica (ne starije od 6 meseci), kao i fotokopiju lične karte (očitanu ličnu kartu). Rok za prijavljivanje na konkurs je 15 dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. Prijave sa potrebnom dokumentacijom kandidati podnose lično ili preporučeno putem pošte na adresu: Visoka tehnička škola strukovnih studija Požarevac, Nemanjina 2, 12000 Požarevac, sa naznakom: „Konkurs Računarstvo i informatika“.


Skoro postavljeni poslovi VISOKA TEHNIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA POŽAREVAC


Pregledano: 186 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters