Ovaj oglas za posao je istekao, jer je postavljen pre vise od 30 dana. Pretragom kategorija pronadjite aktuelne oglase.

0

Aplikacija

Nastavnik razredne nastave Puno radno vreme

na OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR” u Veliko Gradište (Poslato na 16-07-2020)

Nastavnik razredne nastave
Oglas važi od: 15.7.2020.

OSNOVNA ŠKOLA
„IVO LOLA RIBAR”
12220 Veliko Gradište
Dr Boška Vrebalova 1a
tel. 012/7662-132

Nastavnik razredne nastave

USLOVI: Pored opštih uslova za zasnivanje radnog odnosa utvrđenih u članu 24 stav 1 Zakona o radu („Službeni glasnik RS” br. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17-odluka US, 113/17 i 95/18-aut. tumačenje), kandidat mora da ispunjava i posebne uslove propisane članovima 139, 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18-dr. zakoni, 10/19 i 6/20) i to: odgovarajuće obrazovanje u skladu sa članovima 140 i 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja („Službeni glasnik RS” br. 88/17, 27/18-dr. zakoni, 10/19 i 6/20); pod odgovarajućim obrazovanjem podrazumeva se visoko obrazovanje stečeno na studijama drugog stepena (master akademske studije, master strukovne studije, specijalističke akademske studije) ili na osnovnim studijama u trajanju od najmanje četiri godine po propisima koji su uređivali visoko obrazovanje do 10. septembra 2005. godine; stepen i vrsta obrazovanja moraju biti u skladu sa Pravilikom o stepenu i vrsti obrazovanja nastavnika i stručnih saradnika u osnovnoj školi („Službeni glasnik RS - Prosvetni glasnik”, br. 11/12, 15/13, 2/16, 10/16, 11/16, 2/17, 3/17, 13/18, 11/19 i 2/20) za rad na radnom mestu nastavnika nastavnika razredne nastave; da ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima; da nije osuđivan pravnosnažnom presudom za krivično delo za koje je izrečena bezuslovna kazna zatvora u trajanju od najmanje tri meseca, kao i za krivična dela nasilje u porodici, oduzimanje maloletnog lica, zapuštanje i zlostavljanje maloletnog lica ili rodoskvrnuće, za krivična dela primanje ili davanje mita; za krivična dela iz grupe krivičnih dela protiv polne slobode, protiv pravnog saobraćaja i protiv čovečnosti i drugih dobara zaštitećnih međunarodnim pravom, bez obzira na izrečenu krivičnu sankciju, i da za njega nije, u skladu sa zakonom, utvrđeno diskriminatorno ponašanje; da ima državljanstvo Republike Srbije; da zna srpski jezik i jezik na kojem se ostvaruje obrazovno-vaspitni rad. U skladu sa članom 142 Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja, kandidat mora da ima obrazovanje iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina stečeno na visokoškolskoj ustanovi u toku studija ili nakon diplomiranja od najmanje 30 bodova, od kojih najmanje po šest bodova iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina i 6 bodova prakse u ustanovi, u skladu sa Evropskim sistemom prenosa bodova. Kandidati popunjavaju prijavni formular koji se može preuzeti sa zvanične internet stranice Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja (www.mpn.gov.rs/formular za prijem u radni odnos u ustanovama obrazovanja i vaspitanja), a potrebnu dokumentaciju zajedno sa odštampanim i popunjenim prijavnim formularom dostavljaju školi.

OSTALO: Uz prijavni formular kandidati dostavljaju sledeću dokumentaciju: potpisanu biografiju kandidata; izvod iz matične knjige rođenih (original ili overenu fotokopiju); uverenje o državljanstvu Republike Srbije (original ili overenu fotokopiju ne starije od 6 meseci); overenu fotokopiju diplome o stečenom obrazovanju; lica koja su stekla zvanje master dostavljaju još i overenu fotokopiju diplome kojom potvrđuju da imaju završenje osnovne akademske studije studijskog programa; dokaz o posedovanju obrazovanja iz psiholoških, pedagoških i metodičkih disciplina (potvrdu visokoškolske ustanove o broju bodova, dokaz o položenom ispitu za licencu ili dokaz o položenim ispitima iz pedagogije i psihologije); uverenje MUP-a iz kaznene evidencije, dokaz o neosuđivanosti (original ili overena fotokopija, ne starije od 6 meseci); dokaz o znanju jezika na kojem se izvodi obrazovno-vaspitni rad u školi se dostavlja ukoliko odgovarajuće obrazovanje nije stečeno na tom jeziku - dokaz predstavlja potvrda odgovarajuće visokoškolske ustanove da je kandidat položio ispit iz srpskog jezika; dokaz da kandidat ima psihičku, fizičku i zdravstvenu sposobnost za rad sa decom i učenicima, izabrani kandiadat će dostaviti pre zaključenja ugovora o radu (lekarsko uverenje). Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja konkursa. Neblagovremene i nepotpune prijave neće biti uzete u razmatranje, kao ni kopije dokumenata koje nisu overene od strane nadležnog organa. Prijave slati na adresu škole: Osnovna škola „Ivo Lola Ribar”, Dr Boška Vrebalova 1a, 12220 Veliko Gradište, sa naznakom „Za konkurs”. Kontakt telefon: 012/7662-132.


Skoro postavljeni poslovi OSNOVNA ŠKOLA „IVO LOLA RIBAR”


Pregledano: 890 puta
« Vratite se na kategorije
Da li je ovaj oglas za posao lažan? Prijavi ga!   
<

Motivational letters